Opracowania

Dobre obyczaje i odpowiedzialność wykonawcy za ceny oferowane przez podwykonawcę

22/02/2017

Niedoszacowanie wartości części zamówienia przez podwykonawcę musi być traktowane jako niestaranne działanie samego wykonawcy i w konsekwencji to tylko on odpowie za zaniżenie ceny oferty. Z istoty rzeczy każda informacja przedkładana przez wykonawcę musi być sprawdzalna przez zamawiającego, tak z punktu widzenia prawdziwości, realności, uczciwości, ale także na gruncie przestrzegania zasady dobrych obyczajów. Konkurencja w każdym przypadku ma prawo oczekiwać, że sam proces udzielenia zamówienia będzie odbywał się w sposób prawidłowy. Dlatego zamawiający ma obowiązek zawsze, na każdym etapie prowadzonego postępowania gwarantować uczciwe konkurowanie przedsiębiorców, gdyż tylko w takiej sytuacji dochowa głównej zasadzie systemu zamówień publicznych opisanej w art. 7 ust. 3 Pzp i nie narazi się też na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Treść JEDZ i ważność dokumentów w procedurze odwróconej

15/02/2017

Wykonawca w procedurze odwróconej inaczej niż poprzednio nie jest zobowiązany legitymować się posiadaniem dokumentów obrazujących stan istniejący w dniu składania ofert. W tym przypadku wykonawca na etapie składania ofert składa jedynie oświadczenie, które stanowi wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wykonawcy najpóźniej na dzień składania ofert.

Protokół odbioru to nie cyrograf

12/02/2017

Wprowadzanie do umowy postanowień, które warunkują sporządzenie lub podpisanie protokołu odbioru, a także przystąpienie do procedury odbiorowej, brakiem jakichkolwiek usterek wykonawstwa jest niezgodne z art. 647 Kodeksu cywilnego. Przepis ten statuuje podstawowe obowiązki stron umowy o roboty budowlane, do których po stronie wykonawcy należy oddanie przewidzianego w umowie obiektu, a po stronie inwestora odbiór obiektu i zapłata wynagrodzenia.

MIiB: Nowe standardy budownictwa drogowego

08/02/2017

Zmiany dotyczące m.in. zrównoważonego podziału ryzyk, samodzielności niezależnego inżyniera oraz ochrony podwykonawców będzie zawierał nowy wzór umowy na zamówienie publiczne w budownictwie drogowym.

2 lutego 2017 r. podczas konferencji prasowej minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Jerzy Szmit podsumowali efekty prac Rady Ekspertów oraz zaprezentowali elementy nowej umowy na realizację inwestycji drogowych.

DEBATA RADCÓW PRAWNYCH w UZP

03/02/2017

W dniu 3 lutego 2017 r. Urząd Zamówień Publicznych zorganizował debatę, na której poruszone zostały cztery główne tematy: 1) Kompleksowa regulacja czy odrębne ustawy – w kontekście dyrektyw UE: klasycznej, sektorowej, obronnej i odwoławczych, 2) Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych – zapewnienie przestrzegania podstawowych zasad czy kompleksowa regulacja w nowym akcie prawnym? 3) Problematyka uzasadnionej ingerencji ustawodawcy w treść umowy w sprawie zamówienia publicznego i sposób jej wykonania, 4) System kontroli udzielania zamówień publicznych – kierunek regulacji.

Zmiany w procedurach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą znów kosztem wykonawców

03/02/2017

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania  oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 47), wprowadziło istotne zmiany tak dla wykonawców jak i dla zamawiających. Jedna z istotnych zmian będzie skutkować obciążeniem finansowym wykonawcy w stosunku do poprzedniego stanu prawnego.

Lokowanie kosztów w innych pozycjach

02/02/2017

Jeżeli zamawiający nazywa i opisuje poszczególne pozycje w przedmiarze, czy innym formularzu, to po to, żeby znać koszty wykonawców w tych konkretnych pozycjach. Zatem aby informacje te były wiarygodne, wykonawca nie może opisu pozycji i jej wyceny jakkolwiek zniekształcać.

KZP na Radzie Dialogu Społecznego w dniu 24 stycznia 2017 r.

24/01/2017

W dniu 24 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jak podkreślił Przewodniczący Pan Marek Kowalski tak ciekawego spotkania dotyczącego funkcjonowania systemu zamówień publicznych dawno nie było.

Grupa Doradcza KZP 2016