Odstąpienie od umowy a pokusa naliczenia kar

 

W większości umów w przypadku konstruowania postanowień odnoszących się do kar umownych – zastrzega się je m.in. zarówno na wypadek niewykonania w określonym czasie zobowiązania umownego, nie dochowania wymaganego standardu, jakości, jak również na wypadek odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy czy też wypowiedzenia umowy.

Część stanowisk prezentowanych przez orzecznictwo jest taka, że odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy czy też jej wypowiedzenie, jeżeli jest obwarowane karą umowną, to nie wyłącza ono kar umownych z innego tytułu, o ile oczywiście podstawy do naliczenia kar umownych wystąpiły przed ww. dniem i w umowie nie zostały zamieszczone postanowienia przeciwne. Innymi słowy, co do zasady dopuszczalna jest kumulacja kar umownych np. z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz odstąpienia od umowy. Jak się przyjmuje kary te chronią inne interesy strony, na rzecz której została zastrzeżona kara umowna i nie kompensują tego samego rodzaju uszczerbku w majątku zamawiającego.

Nie mniej jednak, w orzecznictwie można się spotkać

Opracowanie jest dostępne przez 10 dni

Dalsza część opracowania dostępna jedynie dla członków Platformy Grupy Doradczej KZP

Zapraszamy do kontaktu i dołączenia do naszej Platformy