Opracowania

Zaświadczenie ZUS wydane w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

13/03/2019

W wyroku KIO 2578/18 z dnia 2 stycznia 2019r., Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła: „W ocenie Izby złożone przez Odwołującego zaświadczenie wydane w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wskazaną w treści zaświadczenia, które było możliwe do zweryfikowania przy wykorzystaniu oprogramowania do weryfikacji podpisu, złożone w postaci wydruku, mogło i powinno posłużyć Zamawiającemu do oceny, czy istnieją przesłanki wykluczenia tego wykonawcy z postępowania. Zaświadczenie to, jak wskazuje jego treść zostało wydane m.in. na podstawie art. 217 i 2018 Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa). Stosownie do art. 217 § 4 kpa zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie. Tym samym zgodnie z art. 76 § 1 kpa stanowi ono dokument urzędowy, sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania, stanowiący dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone.

KONCYLIACJA POTRZEBNA OD ZARAZ

10/03/2019

Koncyliacja jest w istocie taktyką z dziedziny psychologii stosowanej, nastawioną na uprawnienie postrzegania, obniżenia nieracjonalnych lęków oraz poprawę komunikacji do takiego poziomu, na którym możliwe będzie przeprowadzenie rozsądnej dyskusji, a zarazem faktycznie będą możliwe racjonalne negocjacje – Curle, 1971, s. 177.

Koncyliacja więc opiera się na wysiłkach trzeciej strony która usiłuje stworzyć atmosferę współpracy i zaufania sprzyjającą pozytywnym relacją oraz prowadzącą do skutecznych negocjacji. Efektywność więc w głównej mierze zależeć będzie od negocjatora, który powinien umieć poradzić sobie co najmniej z silnymi emocjami, błędami percepcji, stereotypami, brakiem zaufania w tym wyborami co do wsparcia słabszej strony.

Zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze

05/03/2019

Artykuł 22d ust. 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość uznania przez zamawiającego na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający może ocenić potencjał techniczny i zawodowy wykonawcy niezbędny do realizacji zamówienia oraz stwierdzić, czy zaangażowanie tego potencjału w inne przedsięwzięcia gospodarcze nie wywiera negatywnego wpływu na realizację zamówienia. Jak logicznie zweryfikować, udowodnić, jak z ustalonego stanu faktycznego wywieść prawidłową ocenę, to duży problem dla zamawiającego.

Elektronizacja pustoszy system – czy będzie ruch Prezesa UZP

28/02/2019

W wyroku KIO 2611/18, Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: „KIO” lub „Izba”) uznała, że skan podpisanego ale papierowego formularza oferty, złożony z wykorzystaniem elektronicznego kwalifikowanego podpisu, nie stanowi oryginału oferty, więc oferta musi zostać odrzucona.
W ocenie Izby, zeskanowany formularz oferty i opatrzony podpisem elektronicznym stanowi jedynie kopię oryginalnej oferty sporządzonej w formie pisemnej, która została poświadczona za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. Innymi słowy, że oferta w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym nie została przez wykonawcę złożona.

Termin zawarcia umowy w porozumieniu z wykonawcą

22/02/2019

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na to że to zamawiający jest gospodarzem postępowania, to on wyznacza wykonawcy termin na podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, zatem i tym terminem może spowodować, że wykonawca nie będzie mógł umowy podpisać.

Płatność na rzecz podwykonawców robót budowlanych i przyczynienie się zamawiającego

18/02/2019

Skutek faktu wystąpienia zaległości wobec podwykonawców, czy ocena czy jest możliwe nieumyślne zaniechanie dokonania przez generalnego wykonawcę płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, coraz częściej jest poddawane analizie w kontekście podstawy do wykluczenia z postępowania na gruncie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Trzeba więc przypomnieć, iż przepis ten nakazuje sankcjonować nie jakiekolwiek naruszenia obowiązków zawodowych, lecz jedynie takie, które:

  • mają poważny charakter;
  • wpływają na negatywną ocenę w zakresie uczciwości wykonawcy;
  • nastąpiły na skutek zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa.

Charakter dopłat, które otrzymują właściciele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

12/02/2019

W sprawie charakteru dopłat, które otrzymują właściciele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, narosło wiele nieporozumień. Dwa podstawowe, to czy:

  • dopłaty mają na celu wyrównanie szans tych przedsiębiorstw na rynku i zaledwie pokrywają przewidywane straty wynikające z zatrudnienia tych osób np. w produkcji – ( niższa wydajność) co sugerowałyby przepisy Ustawy o zatrudnieniu Osób niepełnosprawnych uzależniające wysokość dopłat od stopnia niepełnosprawności
  • czy też dopłaty te upoważniają beneficjentów do uzasadniania niskich cen (aż do dumpingowych włącznie) twierdzeniem, że pomoc w postaci dopłat jest dodatkowym źródłem dochodu firmy.

Czy zawsze trzeba wzywać do wyjaśnienia ceny

10/02/2019

Na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych można ogólnie stwierdzić, że rażąco niska cena oznacza ofertę z ceną niewiarygodnie niską która nie pokrywa kosztów należytego wykonania przedmiotu zamówienia, jest nieadekwatna do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładająca wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów oraz znacząco odbiega od cen rynkowych. Za cenę rażąco niską uznaje się też taką cenę, za którą wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ oraz obowiązującymi przepisami nie jest możliwe.

Selektywne odtajnianie treści oferty i pism wykonawcy

05/02/2019

Ulubionym obszarem oferty przetargowej, który wykonawcy obejmują tajemnicą przedsiębiorstwa są wartości kwotowe, procentowe, czy liczby obrazujące kalkulację elementów ceny oferty, a także dedykowany potencjał organizacyjny i kadrowy. Zapewne są sytuacje gdy takie informacje mogą być chronione, co nie oznacza że zawsze utajnienie sposobu wyceny przedmiotu zamówienia, czy wybranych czynników i zasobów, stanowić będzie wartość wyższą niż zachowanie uczciwej konkurencji w przetargu publicznym. Tu główną oczywiście rolę odgrywa zamawiający, który ma wnikliwie ocenić, czy rzeczywiście takie informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa, czy też są typowe dla branży, czy jeśli odbiegają do działań konkurencji to czy wówczas jest do zgodne z wymaganiami postawionymi w przetargu, wreszcie czy i jak są rzeczywiście chronione.