Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Opracowania

Jeśli dokumentacja projektowa ma wady, zamawiający ma dwa wyjścia

20/05/2021

r.pr. Dariusz Ziembiński

Zasada opisania przedmiotu zamówienia wynika z art. 99 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), gdzie ustawodawca kategorycznie przesądził iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Natomiast dodatkowo dla robót budowlanych wskazano w art. 103 Pzp, iż opisuje się je za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opisanie przedmiotu zamówienia było i jest  jedną z kluczowych czynności w postępowaniu. Z jednej jest uprawnieniem, a z drugiej obowiązkiem zamawiającego, który musi pamiętać o tym, aby w sposób wyczerpujący i kompleksowy przedstawić swoje wymagania, i nadto aby uczynić to z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Powyższe nabiera piramidalnego wręcz znaczenia, gdy w umowie w sprawie zamówienia publicznego przewidziano wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym.

Wybór zastępczy oferty najkorzystniejszej

12/05/2021

r.pr. Dariusz Ziembiński

Art. 263 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych reguluje procedurę ponownego badania i oceny ofert na skutek uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy lub niewniesienia zabezpieczenia.

Jednak trzeba dostrzec, że jest to przywilej zamawiającego, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Zapadnia pod wykonawcą po złożeniu nieprawdziwych informacji w postępowaniu

05/05/2021

Marek Tomasik

Przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd bądź przedstawienia informacji wprowadzających w błąd od lat budzi emocje i jest przedmiotem wielu rozpraw, artykułów i opracowań. Dzieje się tak choćby z tego względu, że wykazanie złożenia nieprawdziwych informacji przez wykonawcę co do zasady kończy się jego bezpośrednim wykluczeniem z postępowania, bez możliwości uzupełnienia i podmiany oświadczeń lub dokumentów zawierających informacje nieprawdziwe. Dawny przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 nieobowiązującej już ustawy Prawo zamówień publicznych działał de facto jak „automat” i nakazywał zamawiającym w takiej sytuacji wykluczanie wykonawców z postępowania.

Nieoczekiwanie ustawodawca w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24), zwanej dalej „nowym PZP”, przesłankę wykluczenia wykonawcy za złożenie nieprawdziwych informacji uczynił przesłanką fakultatywną. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że wykonawca powinien być z tego faktu zadowolony. Jednak nic bardziej mylnego, szczegóły nowych regulacji drastycznie pogorszyły sytuację wykonawcy.

Jak złożyć ofertę/wniosek via miniPortal UZP o rozmiarze większym niż 150 MB

27/04/2021

Żaklina Ossowska, LLM

W jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przy użyciu miniPortalu UZP, wykonawca wniósł odwołanie, wskazując na nieprawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na brak instrukcji w SWZ, w jaki sposób należy złożyć wniosek o rozmiarze większym niż 150 MB. Zamawiający w SWZ odesłał w tym zakresie wykonawców do Instrukcji Użytkownika MiniPortalu, opublikowanej przez UZP (dostępna tutaj: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf). Powstaje zatem pytanie – czy faktycznie rzeczona instrukcja milczy, lub co gorsza wprowadza w błąd wykonawców, w zakresie tego, jak należy złożyć ofertę/wniosek, o rozmiarze większym niż 150 MB?

Na stronie 22 Instrukcji, jako kolejny krok w składaniu oferty (po zidentyfikowaniu postępowania), Wykonawca stoi przed następującym wyborem:

„Co chcesz wysłać:

  • Złożyć ofertę/wniosek
  • Wycofać ofertę/wniosek
  • Zmienić ofertę/wniosek”

Następnie dodaje się załączniki, przy czym, pogrubionym tekstem wpisana jest informacja „Rozmiar załącznika do 150MB

Dwie formy zaświadczenia US, różne konsekwencje

24/04/2021

r.pr. Dariusz Ziembiński

Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego zawiera informację o treści: „Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 144b ustawy Ordynacja podatkowa nie wymaga odręcznego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 144b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydawanym w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”.

Jednak należy pamiętać, iż oferent może otrzymać zaświadczenie w formie wydruku papierowego lub dokumentu elektronicznego, wraz z podpisami kwalifikowanymi.

Kluczowe zatem dla wykonawcy będą dwa akty wykonawcze. Po pierwsze, rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Brak pokrycia finansowego jako próba obejścia przepisów prawa

17/04/2021

r.pr. Dariusz Ziembiński

Z przepisów krajowych i unijnych wynika jednoznaczny obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także w sposób zgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Jednym z elementów jest poprawne ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, jak też decyzja o przeznaczeniu na realizację zamówienia kwoty wyższej od podanej przed otwarciem ofert. Zatem w tym ostatnim przypadku nie jest to decyzja w pełni swobodna i poza kontrolą.

Zamawiający przed szeroko rozumianymi organami kontroli, musi wykazać się sporządzoną analizą w celu stwierdzenia, czy możliwe lub celowe jest ewentualne zwiększenie środków finansowych do ceny zawartej w ofercie najkorzystniejszej, zanim unicestwi dotychczasowy wysiłek organizacyjny oraz finansowy i unieważni postępowanie przetargowe.

Gdy merytoryczne oświadczenie woli podlega wątpliwościom

01/04/2021

Oświadczenia woli zamawiającego, który w szczególności przez opis przedmiotu zamówienia i odpowiedzi na pytania oferentów precyzuje, jakiego świadczenia oczekuje po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz i te złożone przez wykonawcę, zwłaszcza treść oferty, czy inne oświadczenia gdzie zobowiązuje się do wykonania tego świadczenia w razie wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej, podlegają wykładni. Wykładnia oświadczenia woli należy do kwestii prawnych i odbywa się na podstawie art. 65 § 1 k.c. Dlatego też ten ważny element nie może być pomijany na etapie badania i oceny ofert, więc kontrola działań lub zaniechań zamawiającego musi się odbywać także z tego punktu widzenia. Dla przesądzania więc że oferta jest zgodna ze specyfikacją nie wystarcza więc proste porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, sposobem i terminem realizacji, czy innymi warunkami umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Spór z zamawiającym o należyte wykonanie nie może prowadzić do obchodzenia prawa

09/03/2021

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a to, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Przede wszystkim należy zauważyć, że to, że w przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, nie musi oznaczać, że nie została ona w ogóle wykonana. Wręcz przeciwnie – ustawodawca przewidział, że przed odstąpieniem umowa mogła zostać w jakimś stopniu wykonana i z tego tytułu strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły. Treść art. 395 § 2 kc nie daje zatem podstaw do uznania, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest tożsame z niewykonaniem umowy.
Uważanie umowy za niezawartą w myśl powołanego przepisu stanowi swego rodzaju fikcję prawną, bo cofnięcie raz zaistniałych zdarzeń nie jest przecież możliwe. W powołanym przepisie chodzi jedynie o określenie wpływu odstąpienia od umowy na dotychczasowe i nowe obowiązki stron. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło po jej częściowym lub całkowitym wykonaniu, to spełnione świadczenia podlegają zwrotowi. Oznacza to, że w wyniku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy pomiędzy stronami powstaje nowe zobowiązanie, którego przedmiotem jest zwrot przedmiotu spełnionego świadczenia (świadczeń) oraz ewentualnie zapłata wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Podstawą prawną tego nowego zobowiązania jest wskazany wyżej art. 395 § 2 kc.

Brak podziału zamówienia na części może oznaczać świadome uzależnienie się podmiotu publicznego od jednego wykonawcy

05/03/2021

Zgodnie z treścią przepisu art. 96 ust 1 pkt 11 ustawy poprzedniej Pzp (pPzp), czy obecnie art. 91 ust. 2 nowej ustawy Pzp (nPzp), zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części. Oczywistym więc powinno być, iż taka decyzja jest przemyślana, czyli po dokonaniu stosownych analiz rynku tak pod względem przestrzegania zasady konkurencyjności, jak i ryzyk lub zagrożeń związanych z podziałem zamówienia na części w tym konkretnym postępowaniu. Więc protokół musi zawierać rzeczywiste, pełne i racjonalne przyczyn braku takiego podziału.

Naturalnie niewielkie trudności, czy koszty bądź nieznaczne problemy z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.

Trzeba pamiętać, iż zamawiający ma nie tylko twierdzić ale udowodnić nadmierne trudności techniczne lub nadmierne koszty wykonania zamówienia, czy trudności w skoordynowaniu realizacji zamówienia co poważnie zagrozi właściwemu wykonaniu zamówienia i w konsekwencji powoduje, że podział zamówienia nie jest zasadny.