Opracowania

DOPUSZCZALNE ODWOŁANIA PONIŻEJ PROGU

24/01/2017

W dniu 22 grudnia Sąd Okręgowy w Szczecinie stwierdził, że w postępowaniach o wartości poniżej progu unijnego Wykonawcy mają możliwość zaskarżenia czynności wyboru konkurencyjnej oferty uzasadniając to zaniechaniem wykluczenia wykonawcy bądź odrzucenia złożonej przez niego oferty.

KZP na FORUM INWESTYCYJNYM

23/01/2017

Podczas spotkania w dniu 19 stycznia 2017r. w siedzibie PKP PLK S.A. omówiono:

  • Wprowadzone modyfikacje w ramach pozacenowych kryteriów wyboru ofert na roboty budowlane,

– regulacje dotyczące kryterium doświadczenia kluczowego personelu;

– regulacje dotyczące kryterium dostępności linii,

– kazus – omówienie założeń,

– możliwość wprowadzenia kryterium rozjazdy,

  • Terminy dotyczące przygotowania oferty przez wykonawców,
  • Techniczne warunki udziału,
  • Innowacyjne rozwiązania i BIM.

Złota zasada proporcjonalności

09/01/2017

Dyrektywa 2014/24 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych kilkadziesiąt razy odwołuje się do zasady proporcjonalności. Już tylko to pokazuje jak dla prawodawcy unijnego ważne jest przestrzeganie tej zasady w systemie zamówień publicznych, a więc w szczególności przez zamawiających i sądy krajowe.

Utopijny produkt równoważny

03/01/2017

Posłużenie się sformułowaniem „lub równoważny” w sytuacji, gdy określone parametry spełnia tylko jeden produkt, stanowi przejaw zachowania naruszającego reguły uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych. Dlatego tak wnikliwie należy zbadać jaka w świetle treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest możliwości podjęcia realnej konkurencji ze wskazanymi rozwiązaniami, zwłaszcza gdy nie sprecyzowano tego, jak oceniana będzie rzekoma „równoważność”.

Próbka może się okazać pułapką dla oferenta

01/01/2017

Żądanie przedstawienia próbki na etapie składania ofert jest ważnym elementem potwierdzenia przez wykonawcę umiejętności wykonania zamówienia. Zwłaszcza uzasadniony jest taki wymóg przy przedmiocie zamówienia o wyższych standardach jakościowych. Daje to zamawiającemu rzeczywistą możliwość przetestowania przyszłego przedmiotu zamówienia zanim nastąpi wybór oferty, a zarazem pozwala uniknąć polegania tylko na gołosłownych oświadczeniach oferenta. Próbka więc powinna potwierdzać podstawowe funkcjonalności ale też te wybrane przez zamawiającego z katalogu dodatkowego, których spełnienie deklaruje wykonawca w ofercie.

Zakupy po nierynkowych cenach

29/12/2016

Przepisy ustawy Pzp, ani też kodeks cywilny nie określają przykładowego katalogu dowodów, które wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu w celu uzasadnienia realności i rynkowej wyceny swojej oferty. Każdy adekwatny do konkretnej sytuacji dowód może być przedstawiony przez wykonawcę zamawiającemu i będzie podlegał ocenie na okoliczność racjonalności założeń kalkulacji ceny oferty.

Opis przedmiotu zamówienia okazał się niekorzystny dla zamawiającego

18/12/2016

W orzecznictwie przyjmuje się, że interpretacji art. 93 Pzp (w tym ust. 1 pkt 6 i 7) w kontekście kształtowania opisu przedmiotu zamówienia należy dokonywać ostrożnie i z poszanowaniem praw wykonawców, którzy postanowienia SIWZ ustalone przez zamawiającego uznali za wiążące i złożyli oferty zgodne z ich brzmieniem. Nie jest bowiem dopuszczalna sytuacja, w której zamawiający poprzez brak należytej staranności w formułowaniu SIWZ, którego konsekwencjom mógł zapobiec, mógłby z powołaniem się na art. 146 ust. 6 ustawy Pzp i ryzyko unieważnienia umowy pozbawiać wykonawców możliwości uzyskania zamówienia.

Wydobywanie od wykonawcy dokumentów i oświadczeń

13/12/2016

Możliwość czy obowiązek ponownego zwrócenia się przez zamawiającego o uzupełnienie dokumentów obejmuje tylko te sytuacje, gdzie wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów było niepełne w tym sensie, że nie artykułowało wszystkich niedostatków już złożonego dokumentu. Innymi słowy jeśli skierowane do wykonawcy wezwanie jest klarowne w swej treści, to profesjonalny wykonawca od razu musi przedstawić taki dokument, z którego będzie wynikało, że spełnia warunek udziału w postępowaniu przy uwzględnieniu zastrzeżeń zamawiającego sformułowanych w wezwaniu do uzupełnienia.

Brak możliwości wykonania umowy w terminie jako pretekst do unieważnienia postępowania

08/12/2016

Podnoszenie braku możliwości wykonania umowy w przewidywanym terminie, jako uzasadnienie dla decyzji o unieważnieniu tego postępowania na podstawie na art. 93 ust. 6 lub 7 Pzp, to przypadek w którym zachowanie zamawiającego powinno być ocenione poprzez pryzmat nadużycia praw podmiotowych. Fakt wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązaniem zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zatem zamawiający nie może sabotować tego zobowiązania, czy obarczać własnymi błędami wykonawcy, który złożył poprawną ofertę i uzyskał najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert.