Opracowania

Określenie rozmiaru przedmiotu zamówienia umożliwia wykonawcom wycenę ryzyka

22/09/2016

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zamówienia i stosunkowego pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, to regulacje takie powinny być przejrzyste co do zakresu i czasu.  W przeciwnym razie przedmiot zamówienia staje się niejednoznaczny, może wpływać na ilość wykonawców ubiegających się o dane zamówienia, na jego wycenę, procedurę badania rażąco niskiej ceny, wreszcie na nieprzewidziane straty finansowe na etapie realizacji zamówienia.

KIO nie chce widzieć przedsiębiorców

16/09/2016

W postanowieniu z dnia 5 września 2016 r., sygn. akt KIO 1599/16, wydanym co należy podkreślić na posiedzeniu niejawnym, Krajowa Izba Odwoławcza  stwierdziła, że nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) nie pozwala na podważanie poprawności konkurencyjnych ofert w postępowaniach poniżej progu unijnego (135 tys., 209 tys. i 5,225 mln euro, w zależności od rodzaju zamówienia). Problem jest niezmiernie istotny, gdyż jedynie w pierwszej połowie 2016 roku udzielono w Polsce 50 506 zamówień do progu unijnego, zaś tylko 8 986 zamówień powyżej tego progu.