Opracowania

Nieskonkretyzowana przez wykonawcę treść oferty

02/10/2016

Porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, sposobem, warunkami i terminem jego realizacji, czy innymi wymaganymi SIWZ przesadza o tym, czy treść złożonej oferty odpowiada treści dokumentacji przetargowej.

Oświadczenie co do podwykonawstwa, jest brzemienne w skutkach

27/09/2016

Jeżeli wykonawca zdecyduje się na częściowe podwykonawstwo, to jest związany tym oświadczeniem, które oznacza, że pozostały zakres zamówienia musi wykonać sam, inaczej nie wykona należycie zamówienia publicznego, bowiem zamawiający nie ma obowiązku godzić na późniejszą zmianę w tym zakresie.

Określenie rozmiaru przedmiotu zamówienia umożliwia wykonawcom wycenę ryzyka

22/09/2016

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zamówienia i stosunkowego pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, to regulacje takie powinny być przejrzyste co do zakresu i czasu.  W przeciwnym razie przedmiot zamówienia staje się niejednoznaczny, może wpływać na ilość wykonawców ubiegających się o dane zamówienia, na jego wycenę, procedurę badania rażąco niskiej ceny, wreszcie na nieprzewidziane straty finansowe na etapie realizacji zamówienia.

KIO nie chce widzieć przedsiębiorców

16/09/2016

W postanowieniu z dnia 5 września 2016 r., sygn. akt KIO 1599/16, wydanym co należy podkreślić na posiedzeniu niejawnym, Krajowa Izba Odwoławcza  stwierdziła, że nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) nie pozwala na podważanie poprawności konkurencyjnych ofert w postępowaniach poniżej progu unijnego (135 tys., 209 tys. i 5,225 mln euro, w zależności od rodzaju zamówienia). Problem jest niezmiernie istotny, gdyż jedynie w pierwszej połowie 2016 roku udzielono w Polsce 50 506 zamówień do progu unijnego, zaś tylko 8 986 zamówień powyżej tego progu.