Opracowania

MŚP mają instrumenty aby wymagać bardziej życzliwego potraktowania

13/11/2016

Nie można nie zauważać potencjału Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) w kontekście tworzenia miejsc pracy, a także i tego jak ważne są one z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i innowacji. Dlatego też  instytucje publiczne w każdym obszarze życia gospodarczego są wręcz obowiązane stwarzać MŚP jak najlepsze warunki, które zachęcą je do jeszcze większego udziału w zamówieniach publicznych.

Z tego względu konieczne jest wsparcie MŚP dodatkowymi inicjatywami, także u zamawiających, poprzez np. poprzez możliwość legitymowania się doświadczeniem z okresów dłuższych niż standardowe, jak również aby inne wymagania w SIWZ preferowały zwłaszcza tę grupę przedsiębiorców.

Dokument JEDZ – problemy generowane przez bierność Wykonawców

08/11/2016

Rozporządzenie wykonawcze komisji z dnia 05 stycznia 2016 r., ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w art. 1 wskazuje, że od chwili wejścia w życie krajowych środków wdrażających dyrektywę 2014/24/UE, a najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r., do celów sporządzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, stosuje się standardowy formularz określony w załączniku 2 do tego rozporządzenia. Warto zauważyć, że oprócz błędów popełnianych przez Zamawiających oraz problemów tkwiących w samym formularzu również na wykonawcach spoczywa część odpowiedzialności związanej z problemami jego wypełnienia.

Dokument JEDZ – problemy generowane przez Formularz

05/11/2016

Wykonawcy, przez początkowy okres składania tego dokumentu powinni szczególną uwagę zwracać na część dotyczącą podstaw wykluczenia w dokumencie JEDZ w wersji zgodnej z Rozporządzeniem i w wersji przekazanej przez zamawiającego.

Pułapką w takim wypadku może okazać się automatyczne zaznaczanie odpowiedzi (tak/nie) ponieważ w zakresie przesłanek wykluczenia oba dokumenty różnią się od siebie znacząco.

Możliwość przygotowania JEDZ w różny sposób powoduje, że nie może zostać w pełni osiągnięty cel w postaci uproszczenia  procedury ubiegania się o zamówienie, poprzez wypracowanie „nawyków” po stronie wykonawców

Dokument JEDZ – problemy generowane przez zamawiających

31/10/2016

Rozporządzenie wykonawcze komisji z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w art. 1 wskazuje, że od chwili wejścia w życie krajowych środków wdrażających dyrektywę 2014/24/UE, a najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r., do celów sporządzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, stosuje się standardowy formularz określony w załączniku 2 do tego rozporządzenia. Treść przepisu, jak i całego rozporządzenia nie pozostawia zatem wątpliwości, że zmian w tym dokumencie wprowadzać nie można.

Srogie salwy KIO w celu rozprawienia się z główną patologią działania systemu zamówień

29/10/2016

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) dosadnie stwierdziła, że zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zasadą nadrzędną i wyjątki od niej, zarówno w kontekście faktów, jak i prawa, nie mogą być interpretowane tak, aby prowadziło to do jej ograniczenia. Uprawnienie do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być nadużywane i stosowane jedynie do gry konkurencyjnej wykonawców, lecz ma za zadanie zapewnić im ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa ściśle w granicach jej definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

System odstraszania MŚP od skorzystania ze środków ochrony prawnej

19/10/2016

Nie ulega wątpliwości, że utrudnieniem w dostępie do sądu, jest art.  34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga. Chociaż wysokość wpisu została istotnie zmniejszona (z 5% wartości przedmiotu zamówienia (max. 5 mln. zł.) do pięciokrotności wpisu (max. 100 tys. zł.)), to jednak stało się tak ale w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnich latach jest to więc jedyny organ, który podjął jakiekolwiek kroki celem zwiększenia dostępności do sądu. Kwestia ta dotkliwie dotyka zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), o których problemie w dostępie do sądu znów zapominano w toku prac nad poprawianiem systemu zamówień publicznych w Polsce.

JEDZ, problem rozwiązywalny

13/10/2016

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej tzw. „progów unijnych” zobowiązani są składać oświadczenia w formie zgodnej ze standardowym formularzem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”). Niestety opóźnienie w transponowaniu przepisów Dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE oraz słaba kampania informacyjna spowodowały, że duża część wykonawców ma problemy z wypełnieniem tego dokumentu.

Unieważniając postępowanie zamawiający nie może zapominać o lojalności kontraktowej i procesowej

10/10/2016

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest w zasadzie równoznaczne z zobowiązaniem się zamawiającego do zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza zgodnie z ustaloną procedurą i będzie się mieścić w kwocie, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający dokonując czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak również w postępowaniu odwoławczym, nie może zachowywać się nielojalnie, gdyż automatycznie dyskryminuje jednego lub większą liczbę wykonawców, zainteresowanych udzieleniem zamówienia.

Nieskonkretyzowana przez wykonawcę treść oferty

02/10/2016

Porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, sposobem, warunkami i terminem jego realizacji, czy innymi wymaganymi SIWZ przesadza o tym, czy treść złożonej oferty odpowiada treści dokumentacji przetargowej.