Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Opracowania

Podział zamówienia na kolejne części jest możliwy

24/12/2019

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zasada ta odnosi się w szczególności do określenia przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.

W tym kontekście, jeśli wykonawca nie posiada w swojej ofercie innych produktów zakwalifikowanych do danej części zamówienia w sposób oczywisty treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamyka jemu drogę do złożenia oferty. Zatem w wielu przypadkach brak takiego wyodrębnienia po prostu ogranicza konkurencyjność postępowania poprzez uniemożliwienie zwłaszcza przedsiębiorcom z kategorii MŚP, udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Każdorazowo więc należy dokonać szczegółowej analizy, czy podział zamówienia lub dalszy podział już wyodrębnionej części na kolejne części jest możliwy. Katalog powodów do dalszego podziału zamówienia jest katalogiem otwartym, o ile ciągle interes zamawiającego jest zabezpieczony.

Problem ten jest ważny zwłaszcza w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bowiem jeśli zamawiający jest świadom, że zamówienie, jako całość, może wykonać jeden wykonawca, wszczęcie postępowania w takim trybie przetargu jest fikcją.

Powoływanie się na doświadczenie zdobyte w konsorcjum (niekoniecznie będące bezpośrednim udziałem w pracach)

14/12/2019

Rozumienie zakresu doświadczenia wykonawcy, zdobytego w konsorcjum wciąż ewoluuje. Coraz bardziej ugruntowuje się stanowisko, że konsorcjant może powoływać się nie tylko na doświadczenie w realizacji prac wykonanych przez niego bezpośrednio, ale też takich, które obejmowały zarządzanie konsorcjum.

Ustalenie zakresu doświadczenia konkretnego wykonawcy zdobytego w zamówieniu realizowanym w konsorcjum przysparza niemałych problemów. Często bowiem podział realizowanych w ramach konsorcjum zadań nie jest wyraźny, jednoznaczny. Niektóre czynności konsorcjanci wykonują wspólnie, inne odrębnie. Wykonawcy działający w konsorcjum nie mają też obowiązku dzielić zamówienia na określone części, za które odpowiadał będzie konkretny członek konsorcjum. Ich zadaniem jest wspólne wykonanie zadania.

Samo wskazanie przepisu, niewystarczające dla KIO

13/12/2019

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt KIO 2090/19 wyraziła stanowisko, że samo wskazanie przepisu, którego naruszenie jest zarzucane zamawiającemu w odwołaniu jest  niewystarczające dla jego zweryfikowania przez Izbę.

Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.

Oznacza to, że niezależnie od wskazania w odwołaniu przepisu, którego naruszenie jest zarzucane zamawiającemu, Izba jest uprawniona do oceny prawidłowości zachowania zamawiającego (podjętych czynności lub zaniechania czynności), jedynie przez pryzmat sprecyzowanych w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie. Mają one decydujące znaczenie dla ustalenia granic kognicji Izby przy rozpoznaniu sprawy, gdyż konstytuują zarzut podlegający rozpoznaniu. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie wypowiadała się w tym przedmiocie. W szczególności w wyroku z 1 grudnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1633/09) Izba wskazała, że zarzut odwołania stanowi wskazanie czynności lub zaniechanej czynności zamawiającego (arg. z art. 180 ust. 1 pzp) oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie. Trafność takiego stanowiska została potwierdzona w orzecznictwie sądów okręgowych, w szczególności w wyroku z 25 maja 2012 r. (sygn. akt XII Ga 92/12) Sąd Okręgowy w Gdańsku wywiódł, że Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu, przy czym stawianego przez wykonawcę zarzutu nie należy rozpoznawać wyłącznie pod kątem wskazanego przepisu prawa, ale również jako okoliczności faktyczne, które podważają prawidłowość czynności zamawiającego i mają wpływ na sytuację wykonawcy.

Co to oznacza?

Odpowiedzialność konsorcjanta jako dłużnika wyłącznego

06/12/2019

Skomplikowane przedsięwzięcia inwestycyjne, np. takie jak budowa obiektów infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniska, czy obiektu sportowego, ale też przedsięwzięcia informatyczne, nierzadko wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych i materialnych, niekiedy przekraczających możliwości jednego wykonawcy. Dlatego też ustawodawca w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Na potrzeby osiągnięcia tego celu kilku wykonawców może zawrzeć porozumienie, które będzie określało zasady ich wzajemnej współpracy. Porozumienie to stanowi alternatywę wobec sformalizowanej formy prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego lub prawa cywilnego, ponieważ nie wymaga rejestracji, nie ma siedziby, osobowości, ani nawet podmiotowości prawnej. Zawiera je grupa firm połączonych wspólnym dążeniem. Mowa o konsorcjum. I pomimo, że żadne przepisy prawa nie określają bezpośrednio zasad jego funkcjonowania, to powszechnie przyjmuje się, że umowa konsorcjum powinna określać cel współpracy, jej przedmiot, czas trwania, wzajemne relacje stron, ich prawa i obowiązki oraz zasady rozliczeń, a także zasady odpowiedzialności za długi powstałe w związku z realizacją inwestycji.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy związana z wejściem PPK

04/12/2019

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła na pracodawców obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wskazana ustawa przewiduje IV etapy ich wprowadzania uzależnione od ilości zatrudnianych przez dany podmiot pracowników. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych stanowi dla każdego przedsiębiorcy dodatkowe obciążenie finansowe, które musi w jakiś sposób pokryć ze środków własnych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Obowiązek podziału zamówienia – jest czy go nie ma

15/11/2019

Art. 36aa ustawy Pzp wskazuje, że zmawiający może podzielić zamówienie na części. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 11 Pzp zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu, w którym ma wyjaśnić powody niedokonania podziału. Przepisy dotyczące podziału zamówienia na części są elastyczne, powstaje zatem pytanie czy podział zamówienia na części jest uprawnieniem, czy też obowiązkiem zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza w swoim orzecznictwie podchodzi do kwestii podziału zamówienia na części w sposób zindywidualizowany, tj. po zbadaniu indywidualnego przypadku i stosownie do istniejących okoliczności nakazuje albo nie nakazuje zamawiającemu dokonania podziału zamówienia  na części.

Pozorna możliwość zaoferowania produktów równoważnych

08/11/2019

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia w swoim całościowym brzmieniu wskazuje na jednego producenta, to formalne dopuszczenie możliwości złożenia oferty równoważnej ma  pozorny charakter. Samym samo użycie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wskazanego z nazwy produktu zwrotu „lub równoważne” nie jest wystarczające dla zachowania obiektywności i przejrzystości opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający musi zatem dokonać oceny, które z opisanych przez niego parametrów są dla niego istotne i w jakim zakresie odstępstwo od nich będzie dopuszczalne – a zatem nadal uważane za spełniające jego wymagania.

 

Warunek skorelowany z przedmiotem zamówienia

05/11/2019

Warunki udziału w postępowaniu mogą być określone na wysokim poziomie. Jednak nawet takie wymagania muszą być skorelowane z przedmiotem zamówienia, nie zaś służyć jedynie ograniczenia wykonawcom dostępu do zamówienia. Dlatego też przy ocenie zasadności warunków należy mieć na uwadze wszystkie inne pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zamawiający nie może utożsamiać interesu publicznego ze swoim interesem

24/10/2019

Celem postępowania o udzielenie zamówienia jest wybór oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zniweczenie tego celu może nastąpić wyłącznie w okolicznościach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp). Przede wszystkim więc zamawiający po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany lojalnie do ogłoszonych warunków i  zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Pzp, prowadzić postępowanie w celu zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dlatego też unieważnienie postępowania zawsze musi być postrzegane jak wyjątek, a przepisy w tym obszarze wykładane ostrożnościowo i zawężająco. Tak też w przypadku unieważnienia przetargu na podstawie ustawowych przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, które mają charakter numerus clausus (katalogu zamkniętego) i nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej. Aby więc zamawiający mógł legalnie zastosować ów przepis, to musi wykazać łącznie spełnienie wszystkich przesłanek, a mianowicie:

– po pierwsze, wystąpiła istotna zmiana okoliczności,

– po drugie, której nie można było wcześniej przewidzieć,

– po trzecie powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Osią sporu z wykonawcami stanie się oczywiście kwestia wykazania zaistnienia, bądź nie, wszystkich na raz przesłanek w danym postępowaniu. Gdyż zamknięty katalog wskazany w ww. przepisie, nie daje możliwości unieważniania postępowania na podstawie subiektywnej oceny zamawiającego.