Wskazanie konkretnej daty dziennej wobec niepewności co do daty zawarcia umowy

Zatem skoro to zamawiający jako gospodarz postępowania odpowiada za jego przygotowanie i przeprowadzenie, to więc co do zasady jego działania i zaniechania najczęściej determinują moment podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca nie powinien być obarczany ryzykiem skrócenia okresu realizacji zamówienia, w sytuacji przedłużającej się procedury i jednoczesnego wyznaczenia daty dziennej wykonania umowy.

 

Skoro więc wykonawca nie ma większego wpływu na tempo prawidłowo prowadzonego przetargu, toteż w naturalny sposób występuje u niego brak możliwości przewidzenia w jakim terminie dojdzie do podpisania umowy, i tym samym jaki w rzeczywistości będzie okres, a nie termin, realizacji świadczenia. Obecnie ma to szczególne znaczenie w przetargach na dostawy lub usługi, gdyż w przypadku robót budowlanych zamawiający uświadomili sobie że nieśpieszne procedowanie obraca się przeciwko nim, gdyż po upływie terminu związania ofertą nie mają już wpływu na to z kim i za ile dokonają zakupu. W każdym jednak przypadku, ustalenie daty dziennej to pewność, że wykonawcę spotkają kary za niedotrzymanie umowy w tym obszarze. Może więc to być prosty mechanizm do sekowania wykonawcy na etapie realizacji zamówienia, jak też do uzyskiwania dodatkowych środków finansowych. Często ta druga okoliczność jest właśnie tą kuszącą zamawiających.

 

A przecież, umowy zawierane w ramach zamówień publicznych, są umowami o adhezyjnym charakterze, dlatego też należy je oceniać nie tylko pod kątem art. 3531 ustawy Kodeks cywilny ale przede wszystkim w kontekście wpływu jej postanowień na dochowanie zasad obowiązujących w ramach systemu zamówień publicznych w tym wypadku opisanych w art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. Zatem wymagania i w tym zakresie muszą być proporcjonalne i uczciwe.

 

Zgodnie z Koncepcją NOWEGO PZP z dnia 21 stycznia 2019r. przewiduje: „Wśród postanowień, które mogłyby zostać wskazane jako obowiązkowe elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny znaleźć się m.in: postanowienia dotyczące zalecanego terminu wykonania umowy określonego w jednostkach czasu z wyłączeniem sytuacji, w których określenie terminu za pomocą konkretnej daty jest obiektywnie uzasadnione np. w przypadku projektów finansowanych ze środków UE, płatności częściowych, klauzul waloryzacyjnych, gdy termin wykonania umowy jest dłuższy niż dwanaście miesięcy, czy obowiązku zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o równowartość wzrostu danin publicznoprawnych nakładanych na wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy.”

To wpisuje się w

Opracowanie jest dostępne przez 10 dni

Dalsza część opracowania dostępna jedynie dla członków Platformy Grupy Doradczej KZP

Zapraszamy do kontaktu i dołączenia do naszej Platformy