Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KONFERENCJA: Jakość publicznych inwestycji budowlanych zaczyna się od ustawy Pzp

Warszawa, 11.01.2017r.

W dniu 11 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyła się Konferencja „Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych”. Konferencję zorganizowała Grupa Doradcza KZP sp. z o.o. Wśród prelegentów byli przedstawiciele różnych środowisk opiniotwórczych, dzięki czemu dyskusja pomiędzy prelegentami, a także odpowiedzi na pytania i komentarze uczestników, były na najwyższym merytorycznie poziomie.

P1520850

Konferencję otworzyła Pani Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP. Witając znakomitych gości, podkreśliła, że celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli między uczestnikami systemu zamówień publicznych, a także połączenie wszystkich cenne myśli, które podczas konferencji zostały sformułowane, w jeden, silny głos, gdyż Grupa Doradcza KZP chce lobbować w imieniu MŚP i na ich rzecz, za wprowadzeniem racjonalnych zmian w ustawie PZP.

Prelekcję inauguracyjną wygłosił r.pr. Dariusz Ziembiński z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy w Warszawie. Tematem przewodnim wystąpienia były problemy związane z pełną transpozycją dyrektywy unijnej. Prelegent przedstawił kwestie związane m.in. z JEDZ, środkami ochrony prawnej oraz zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w kontekście realnych problemów, jakie te zagadnienia wywołują zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

Drugi wykład zatytułowany „Społeczny wymiar zamówień publicznych” wygłosiła
Pani Sylwia Szczepańska, Główny Ekspert ds. Zamówień Publicznych w NSZZ „Solidarność”, promotorka klauzul społecznych z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie wystąpienia tłumaczyła, czym są klauzule społeczne, jaki funkcjonują na poziomie unijnym, krajowym, a także w konkretnych SIWZ. Przekonywała, że publiczne pieniądze powinny trafiać do etycznych przedsiębiorców.

P1520871Do refleksji i dyskusji na temat podejścia do udzielania zamówień publicznych w Polsce skłoniło wystąpienie adv. Gijs Verberne z prestiżowej, holenderskiej kancelarii Van Doorne w Amsterdamie. Szczególne zainteresowanie wzbudziła obrazowa argumentacja dowodząca, że mentalne przestawienie się polskich zamawiających w zakresie udzielania zamówień publicznych z tradycyjnego na wykorzystujące metodę BVP (Best Value Procurement) przynosi zyski dla Zamawiających, dla Wykonawców, a także dla Skarbu Państwa.

Kontynuację argumentacji nt. zysków płynących z zastosowania metody BVP przedstawił
Pan Michał Skorupski, Dyrektor w KPMG oraz członek SIDiR. Podkreślał, że poświęcenie wystarczająco długiego czasu na fazę należytego przygotowania przetargu skraca czas realizacji robót budowlanych i niweluje ryzyko występowania przez strony z roszczeniami.

Ostatnią prelekcją w I części konferencji było wystąpienie Pani Karoliny Prygiel, Eksperta ds. zamówień publicznych w CH2M Hill. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Jaki wpływ ma opis przedmiotu zamówienia na należyte wykonanie umowy o roboty budowlane” przedstawiła dylematy, z jakimi zmagają się Wykonawcy podczas realizacji inwestycji publicznej, będące pokłosiem nienależycie sformułowanego OPZ. Gorzką konstatacją było stwierdzenie, że zamawiający rzadko uczą się na własnych błędach, czego konsekwencje finansowe ponoszą sami zamawiający, jak też wykonawcy.

P1520886Po I części konferencji odbył się lunch, w czasie którego uczestnicy oraz prelegenci prowadzili nieformalne dyskusje na tematy poruszane przez prelegentów.

Kolejny temat, dotyczący ceny rażąco niskiej w zamówieniach na roboty budowlane, opracowany merytorycznie przez Panią Barbarę Dzieciuchowicz, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, zaprezentowała w zastępstwie Pani Teresa Sienkiewicz, Ekspert ds. Zamówień publicznych w Salini Impregilo S.p.A., która jest członkiem zrzeszonym w OIGD. Wskazała, że zawirowania gospodarcze często mają wpływ na ofertowane ceny, a zamawiający nie powinni wówczas ulegać pokusie wyrażania zgody, na realizacji zamówienia za ceny zaniżone.

Kolejny wykład dotyczył kamieni milowych w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Pan Jacek Jerka, Dyrektor w NBP zaprezentował analizę przełomowych orzeczeń, które traktują o zakresie zastosowania przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP, dopuszczalnym sposobie stosowania jako kryterium oceny ofert „doświadczenia osób”, czy też dopuszczalnym zakresie wnoszenia odwołań w zamówieniach podprogowych związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty.

P1520974Następnym wykładem w popołudniowej części Konferencji, była prelekcja
Pani Izabeli Kornas, Dyrektor w GDDKiA. Prelegentka w zrozumiały sposób przekazała, jaka jest różnica w definicji „oferty najkorzystniejszej”, zawartej w Dyrektywie Klasycznej oraz ustawie Pzp. Podkreślała, że w przypadku dokonywania wykładni ustawy Pzp warto sięgać do Motywów Dyrektywy Klasycznej, które są niedoceniane, choć stanowią nieocenioną skarbnicą wiedzy.

Wykład zamykający wygłosiła dr. Izabela Fundowicz, Naczelnik w Departamencie Prawnym UZP. Została przedstawiona wnikliwa analiza porównawcza kryteriów oceny ofert, stosowanych przed nowelizacją i po nowelizacji. Przy czym, analiza dotyczyła zarówno procentowego stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, jak również ich wartościowania (wskazywanie na pozorne kryteria pozacenowe, które nie sprzyjają gratyfikacji jakościowych kryteriów oceny ofert).

Na zakończenie r.pr. Dariusz Ziembiński podsumował rozważania Konferencji, a prelegenci i uczestnicy konferencji raz jeszcze wszczęli dyskusję. Po jej zakończeniu konferencję uroczyście zamknęła Pani Żaklina Ossowska.

P1530014Konferencja była olbrzymim sukcesem. W anonimowych ankietach, badających satysfakcję, uczestnicy konferencji wyrażali swoje uznanie, co do doboru omawianych tematów oraz poziomu eksperckiego prelegentów. Jak wielokrotnie zostało podkreślone przez prelegentów, była to jedna z pierwszych konferencji, która tak praktycznie i realnie traktowała o problemach czy kierunkach rozwoju sytemu zamówień publicznych, a nie powielała relację ze zmian wprowadzonych nowelizacją.

Do sukcesu konferencji przyczynili się patroni. Kancelaria Ziembiński & Partnerzy – patron merytoryczny, Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej – patron strategiczny, oraz liczni patroni medialni i patroni wspierający: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Zachodnia Izba Gospodarcza, Izba Projektowania Budowlanego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Polski Kongres Drogowy, NSZZ „Solidarność”, magazyn „Polskie Drogi”, magazyn „Raport Kolejowy”, PortalZP.pl, portal „Inżynieria”, System Prawny Legalis, Inframedia oraz KOW.

 

P1520885   P1520893   P1520937

P1530024   P1520947   P1520949

P1520951   P1520952   P1520929