Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SZKOLENIE ONLINE: NOWA USTAWA PZP – CZEŚĆ 1 z 3

Termin

15.06.2021 | 09:00 - 13:00

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Koszt

290 zł netto - cena "first minute" (do 06.06.2021)
350 zł netto - cena regularna
(od 07.06.2021)

Trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli Państwu od 01.01.2021 swobodnie poruszać się w nowym reżimie prawa zamówień publicznych. Chociaż tak aktualna ustawa Pzp jak i ta nowa są uszczegółowieniem tych samych Dyrektyw zamówieniowych, to jednak nowa ustawa Pzp często w zupełnie inny sposób formułuje podstawowe obowiązki Zamawiających i Wykonawców.

Celem pierwszej części szkolenia jest plastyczne przekazanie wiedzy dotyczącej następujących bloków tematycznych: (1) Warunki udziału w postępowaniu, (2) Konsorcjum, podwykonawstwo i poleganie na potencjale podmiotów trzecich, (3) Przesłanki wykluczenia wykonawcy, (4) Kryteria oceny ofert wg nowej ustawy Pzp, (5) Opis przedmiotu zamówienia wg nowej ustawy Pzp.

Szkolenie odbywa się w formule ONLINE. Nie jest potrzebne specjalne oprogramowanie, aby uzyskać dostęp do szkolenia. Uczestnicy otrzymają na mail’a linka, którego kliknięcie spowoduje włączenie się do szkolenia online.

Podczas szkolenia Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu – będzie możliwość zadawania pytań i wspólna analiza zgłaszanych problemów, tak jak to ma miejsce na szkoleniach stacjonarnych.

Zapraszamy!

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są:

 • przedsiębiorcy, którzy biorą udział w przetargach publicznych,
 • zamawiający, prowadzący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • profesjonalni pełnomocnicy, świadczący pomoc prawną w zakresie PZP.

Przy czym, niniejsze szkolenie ONLINE adresowane jest zarówno do osób i jednostek działających w obszarze zamówień na roboty budowlane, jak i na usługi czy dostawy.

Program

1

Warunki udziału w postępowaniu wg nowej ustawy Pzp:

 • Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
 • Uprawnienie do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
 • Zdolność techniczna lub zawodowa.
 • Udostępnianie zasobów podmiotów trzecich.
 • Podmiotowe środki dowodowe.
2

Konsorcjum, podwykonawstwo i poleganie na potencjale podmiotów trzecich wg nowej ustawy Pzp.

3

Przesłanki wykluczenia wykonawcy wg nowej ustawy Pzp:

 • Nowy katalog przesłanek obligatoryjnych.
 • Nowy katalog przesłanek fakultatywnych.
 • Samooczyszczenie (self-cleaning) wg nowej ustawy Pzp.
4

Kryteria oceny ofert wg nowej ustawy Pzp:

 • Liberalizacja podejścia do kryterium najniższej ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert.
 • Czy należy podawać wagę kryterium najniższej ceny, jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny ofert?
 • Nowe zasady przeprowadzania dogrywek w przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
5

Opis przedmiotu zamówienia wg nowej ustawy Pzp:

 • Opis zamówień na usług i dostawy.
 • Opis zamówień na roboty budowlane.

Informacje dodatkowe

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymując imienne certyfikaty.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z regulaminem, w czasie szkolenia należy mieć cały czas włączoną kamerę oraz obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania (zarówno audio jak i video).

W przypadku kolizji terminu szkolenia z terminem rozprawy, mec. Ziembińskiego zastąpi inny specjalista w obszarze PZP, pracujący w Kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

Rejestracja