Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SZKOLENIE ONLINE: NOWA USTAWA PZP – CZEŚĆ 3 z 3

Termin

24.06.2021 | 09:00 - 13:00

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Koszt

290 zł netto - cena "first minute" (do 16.06.2021)
350 zł netto - cena regularna
(od 17.06.2021)

Trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli Państwu od 01.01.2021 swobodnie poruszać się w nowym reżimie prawa zamówień publicznych. Chociaż tak aktualna ustawa Pzp jak i ta nowa są uszczegółowieniem tych samych Dyrektyw zamówieniowych, to jednak nowa ustawa Pzp często w zupełnie inny sposób formułuje podstawowe obowiązki Zamawiających i Wykonawców.

Celem trzeciej części szkolenia jest plastyczne przekazanie wiedzy dotyczącej następujących bloków tematycznych: (1) Umowy w sprawie zamówienia publicznego, (2) Raport z realizacji umowy,  (3) Ogłoszenie o wykonaniu umowy, (4) Środki ochrony prawnej, (5) Ugoda i pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.

Szkolenie odbywa się w formule ONLINE. Nie jest potrzebne specjalne oprogramowanie, aby uzyskać dostęp do szkolenia. Uczestnicy otrzymają na mail’a linka, którego kliknięcie spowoduje włączenie się do szkolenia online.

Podczas szkolenia Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu – będzie możliwość zadawania pytań i wspólna analiza zgłaszanych problemów, tak jak to ma miejsce na szkoleniach stacjonarnych.

Zapraszamy!

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są:

 • przedsiębiorcy, którzy biorą udział w przetargach publicznych,
 • zamawiający, prowadzący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • profesjonalni pełnomocnicy, świadczący pomoc prawną w zakresie PZP.

Przy czym, niniejsze szkolenie ONLINE adresowane jest zarówno do osób i jednostek działających w obszarze zamówień na roboty budowlane, jak i na usługi czy dostawy.

Program

1

Umowy w sprawie zamówienia publicznego wg nowej ustawy Pzp

 • Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego
 • Nowe zasady kształtowania umów – określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty.
 • Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych).
 • Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 • Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 • Zmiany dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • Wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.
2

Raport z realizacji umowy

 • Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
 • Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy
 • Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania.
3

Ogłoszenie o wykonaniu umowy – NOWOŚĆ!

 • Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
4

Środki ochrony prawnej

 • Zmiana katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
 • Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych.
 • Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym w świetle nowej ustawy Pzp?
 • Utworzenie sądu zamówień publicznych.
 • Zmniejszenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO.
 • Nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych.
5

Ugoda i pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp

 • Kiedy możliwe jest zawarcie ugody?
 • Czy ugoda może zmienić umowę?
 • Jakie podmioty mogą prowadzić mediacje w zakresie polubownego rozwiązywania sporów?

Informacje dodatkowe

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymując imienne certyfikaty.

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z regulaminem, w czasie szkolenia należy mieć cały czas włączoną kamerę oraz obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania (zarówno audio jak i video).

 

W przypadku kolizji terminu szkolenia z terminem rozprawy, mec. Ziembińskiego zastąpi inny specjalista w obszarze PZP, pracujący w Kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

Rejestracja