Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SZKOLENIE ONLINE: Problemy z umową o roboty budowlane zawartą w reżimie PZP

Termin

23.09.2021 | 09:00 - 14:30

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Koszt

590 zł netto - cena "first minute" (do 15.09.2020)
690 zł netto - cena regularna
(od 16.09.2020)

Trenerzy

Radca Prawny Karolina Jamrozik

Radca Prawny Dorota Kurek-Zielińska

Radca Prawny Paweł Kierończyk

Radca Prawny Dariusz Ziembiński

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy, jak identyfikować problemy wynikające z realizacji umów o roboty budowlane – w szczególności w budownictwie infrastrukturalnym oraz jak minimalizować ich skutki. Realizacja zamówienia publicznego na roboty budowlane, niezależnie od przyjętej formuły realizacyjnej, z reguły jest skomplikowanym przedsięwzięciem tak pod względem formalno-prawnym, jak i technicznym. Szkolenie ma zwrócić uwagę na najbardziej istotne zagadnienia prawne z zakresu umowy o roboty budowlane.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są przedsiębiorcy z branży budownictwa, którzy biorą udział w przetargach publicznych, ale także przedsiębiorcy podpisujący kontrakty prywatne. Szkolenie skierowane jest również do inwestorów oraz zamawiających, prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Program

1

Umowa o dzieło czy umowa o roboty budowlane – kwalifikacja prawna

 • Cechy podmiotowe
 • Cechy przedmiotowe
 • Problem odesłania z art. 656 KC – czy w zakresie regulacji umowy o roboty budowlane istnieje luka prawna?
 • Forma umowy
 • Połączenie umowy o roboty budowlane z innymi umowami
 • Elementy odróżniające umowę o dzieło od umowy o roboty budowlane
2

Sposób ustalenia wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane

 • Wynagrodzenie wykonawcy jako essentialia negotii umowy o roboty budowlane
 • Wynagrodzenie ryczałtowe
 • Wynagrodzenie kosztorysowe
 • Roboty dodatkowe a bezpodstawne wzbogacenie
 • Obowiązek zapłaty wynagrodzenia a wady robót
3

Odpowiedzialność inwestora za dokumentację projektową w kontraktach w formule „Buduj” z perspektywy wykonawcy

 • Regulacja kodeksowa
 • Obowiązek zamawiającego należytego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia
 • Czy wykonawca może odstąpić od umowy z powodu wad projektu?
 • Roszczenia wykonawcy
4

Odpowiedzialność inwestora za dokumentację projektową w kontraktach w formule „Zaprojektuj i buduj” z perspektywy wykonawcy

 • Odstępstwo od reguł kodeksowych
5

Obowiązek współdziałania stron umowy o roboty budowlane. Odstąpienie od umowy a rozwiązanie umowy

6

Wykonanie zastępcze w umowach o roboty budowlane

7

Odbiór robót jako podstawowy obowiązek inwestora – uprawnienia wykonawcy

8

Kary umowne w umowach o roboty budowlane – jak się przed nimi chronić?

9

Rękojmia i gwarancja jakości w umowach o roboty budowlane

10

Nieprzewidywalny wzrost cen w obszarze rynku budownictwa (waloryzacja)

 • Cechy charakterystyczne wzrostu cen i kosztów realizacji kontraktów w okresie 12.2018 – 06.2021
 • Ustawowe roszczenie waloryzacyjne
 • Przesłanka nadzwyczajnego wzrostu cen
 • Przesłanka rażącej straty
 • Typowe zarzuty zamawiającego
 • Droga sądowa
 • Klauzule waloryzacyjne w umowie o roboty budowlane zawartej w trybie nowego Pzp
11

COVID-19 a realizacja kontraktów budowlanych

 • Epidemia koronawirusa jako siła wyższa
 • Wpływ epidemii na realizację kontraktów budowlanych

Informacje dodatkowe

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymując imienne certyfikaty.

Rejestracja