SZKOLENIA ZAMKNIĘTE / DEDYKOWANE:
Szkolenie z nowelizacji ustawy Pzp

Termin

Zgodny z preferencjami Klienta

Miejsce

Siedziba Twojej firmy

Koszt

Ustalany indywidualnie

Trener

Cel szkolenia

W zależności od tego, czy szkolenie jest prowadzone dla Zamawiającego czy dla Wykonawcy, celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub też przekazanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Przy czym, w zależności od tego w jakich branżach ofertuje Wykonawca, szkolenie jest dostosowane do zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, do zamówień sektorowych lub też do zamówień klasycznych. Uwzględniamy również specyfikę branżową. Dostosowujemy szkolenie pod szczególne potrzeby firm biorących udział w zamówieniach na roboty budowlane, na dostawy sprzętu IT, na dostawy materiałów biurowych itp. Nowelizacja ustawy PZP związana z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. wprowadza istotne zmiany w dotychczasowej praktyce udzielania zamówień publicznych. W toku szkolenia omówione zostaną najważniejsze zmiany przepisów będące skutkiem nowelizacji ok. 60% przepisów ustawy Pzp. Każde szkolenie zamknięte prowadzone jest w taki sposób, aby firma uczestnicząca w szkoleniu przyswajała wiedzę z tego zakresu, na którym codziennie pracują. Podczas szkolenia Uczestnicy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu (możliwość zadawania pytań i wspólna analiza danego przypadku).

Adresaci szkolenia

Szkolenia zamknięte świetnie sprawdzając się u Zamawiających oraz u wykonawców ofertujących w ramach zamówień sektorowych oraz zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa. Szkolenia te polecamy także dużym firmom, z rozbudowanym działem ofertowym i prawnym, gdzie zachodzi potrzeba przeszkolenia wielu pracowników równocześnie.

Program

1

PROGRAM SZKOLENIA KAŻDORAZOWO DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB KLIENTA. Poniżej przedstawiamy przykładowy program.

2

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 r.

 • Dyrektywa 2014/24/UE
 • Dyrektywa 2014/25/UE
 • Dyrektywa 2014/23/UE
 • Korzystanie z dyrektyw w praktyce – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
3

Nowe definicje Prawa zamówień publicznych (cykl życia produktu, oznakowanie, profil nabywcy)

 • Zmiany w obecnie obowiązujących definicjach
 • Definicje dodane do ustawy
4

Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

 • Warunki objęcia informacji zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej
5

Komunikacja elektroniczna między stronami postępowania

 • Odstępstwo od zasady pisemności postępowania
 • Przepisy przejściowe
6

Profil nabywcy

 • Jak wyglądać będzie składanie ofert i wniosków w postaci elektronicznej ?
 • Kiedy możliwe jest odstąpienia od wymogu użycia profilu nabywcy ?
7

Szacowanie wartości zamówienia

 • Nowe sposoby szacowania zamówienia
 • Dzielenie zamówienia na części
8

Opis przedmiotu zamówienia

 • Klauzule społeczne
 • Wymagania w zakresie OPZ
 • Oznakowanie
 • Wizja lokalna
9

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców
 • Poleganie na zasobach innych podmiotów
10

Ogłoszenia

 • Skrócenie terminów w przypadku dokonania istotnych zmian w treści ogłoszenia
 • Niezbędne elementy ogłoszenia
11

Treść SIWZ

 • Nowe elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców
 • Zmiany SIWZ
12

Tryby udzielania zamówień i przesłanki ich stosowania

 • Partnerstwo innowacyjne
 • Zmiany w pozostałych trybach
13

Kryteria oceny ofert

 • Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
 • Katalog przykładowych kryteriów pozacenowych
 • „Cykl życia” a kryteria oceny ofert
14

Oferta a standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

 • Elementy JEDZ
 • Podmioty zobowiązanie do złożenia JEDZ w postępowaniu
 • Skutki wypełnienia JEDZ przez Zamawiającego
15

Badanie i ocena ofert

 • Zakres możliwych „poprawek” oferty przez zamawiającego i wykonawcę
16

Przesłanki odrzucenia oferty

 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • Obowiązki w zakresie badania rażąco niskiej cen
17

Wybór najkorzystniejszej oferty

 • Informacje zawarte w zawiadomieniu o wyborze oferty
 • Obowiązek publikacji informacji
18

Środki ochrony prawnej

 • Rozszerzenie możliwości wniesienia odwołania poniżej „progów unijnych”
 • Możliwość uwzględnienia odwołania co do części zarzutów
 • Podział kosztów postępowania odwoławczego
19

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • Nowe zasady zmian zawartych umów
 • Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rejestracja