Opracowania

Każde ryzyko ma swoją cenę, przedłużona gwarancja też

19/07/2019

Zamawiający często albo celowo albo sztucznie kreują w postępowaniach o zamówienie publiczne, kryterium przedłużonej gwarancji, często też jako wysoko punktowane. Oczywiście wówczas należy w celu zabezpieczenia interesu zamawiającego oraz w celu weryfikacji przyjętego przez wykonawcę obowiązku, szczegółowo rozpisać w SIWZ warunki gwarancji, czy serwisu i konsekwencje jego niedotrzymania. Najczęściej zamawiający na tym poprzestają, tymczasem oświadczenie wykonawcy ma daleko idące skutki zwłaszcza dla zamawiającego i dla wyniku przetargu, zwłaszcza gdy gwarancja ma charakter absolutny.

Nie znaczy NIE

01/07/2019

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno być prowadzone w sposób bezstronny i obiektywny. W świetle tej zasady, po stronie zamawiającego powinny występować wyłącznie osoby, które zapewniają prowadzenie postępowania zgodnie z przepisami prawa oraz poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Instytucjonalnym urzeczywistnieniem tej zasady jest wyrażony w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, obowiązek wyłączenia z postępowania wszystkich osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie braku obiektywizmu, realizujący się w okolicznościach ujętych w pkt 1-5 tegoż przepisu.

Profesjonalny zamawiający zawsze analizuje zyski zawarcia ugody i straty w przypadku wdania się w spór

30/06/2019

Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w stanowisku przygotowanym dla Związku Pracodawców Partnerstwo dla Innowacji z dnia 28 czerwca 2019r. stwierdza: „Zgodnie z art. 54a ustawy o finansach publicznych – [Ugoda w sprawie spornej należności cywilnoprawnej],

  1. Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego.
  1. Ocena skutków ugody nastąpi, w formie pisemnej, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.

Utajnienie, utajnienia kalkulacji ceny

27/06/2019

Zbadanie czy cena oferty przetargowej ma charakter rynkowy, czy jest dla przedsiębiorcy opłacalna i pozwala na należyte wykonanie umowy, to jeden z głównych problemów z jakim zmierza się zamawiający prowadzący postępowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Czasem miraże kalkulacji kosztów, a ich realność  – w szczególności kosztów wynagrodzenia osób wchodzących w skład zespołu, który będzie realizował przedmiot zamówienia i koszty materiałów, sprzętu i urządzeń, powinno z automatu wzbudzić wątpliwości. Jeżeli więc zamawiający nie dokonana wnikliwego zbadania i oceny zasadności wyłączenia jawności treści uzasadnienia dla objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa kalkulacji ceny, jak też samych wyjaśnień złożonych przez oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to z dużym prawdopodobieństwem tę pracę za zamawiającego będzie musiała wykonać Krajowa Izba Odwoławcza (KIO). Dlatego też za każdym razem trzeba badać czy konkurujący wykonawcy nie zostali pozbawieni możliwości kontroli wyjaśnień wykonawcy w sprawie wysokości zaoferowanej ceny i postawienia w tym zakresie precyzyjnych zarzutów.

Z całą pewnością nie wszystkie informacje objęte wyjaśnieniami, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – wobec czego bezrefleksyjne zastrzeżenie poufności całości wyjaśnień, bez ograniczenia do rzeczywistych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jest działaniem bezpodstawnym. Działanie to przecież jednocześnie faktycznie faworyzuje jednego  oferenta, kosztem możność legalnego zapoznania się przez innego wykonawcy z treścią złożonych wyjaśnień. Zamawiający najprawdopodobniej wówczas liczy, że jego autorytarne działanie znacząco utrudni chociażby weryfikację poprawności jego działań dotyczących oceny złożonych wyjaśnień. Ale przecież bierność zamawiającego z całą pewnością może naruszać interes innego wykonawcy w uzyskaniu zamówienia. A w takich przypadkach, Izba wielokrotnie słusznie podkreślała, że każda próba uniemożliwienia innym wykonawcom kwestionowania poprawności kalkulacji wykonawcy konkurencyjnego, i jako takie jest niedopuszczalne.

Nowe Pzp to nastawienie procedury na zrobienie dobrego biznesu

26/06/2019

W dniu 19 czerwca 2019 roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, przygotowany przez kilkadziesiąt miesięcy przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Należy przypomnieć, iż projekt ten był poprzedzony bardzo szerokimi, otwartymi i wielokrotnymi konsultacjami, zarówno z wykonawcami i zamawiającymi. To właśnie rozmach i ranga tego projektu oraz ambicja osób zaangażowanych, spowodowały, że wreszcie ustawa ta znacząco wyrwała się ze skostniałego gorsetu jedynie sformalizowanej procedury. Po prostu obecnie nastawiono się na to aby zamawiający przygotował i zrobił dobry biznes. Liczyć się więc będzie osiągnięcie ambitnego celu, a nie szybkie przejście procedury albo mechaniczne przejście procedury.

Zidentyfikowano więc kluczowe problemy, które przeszkadzają zamawiającym i wykonawcom w osiągnięciu celu postępowania i spróbowano je racjonalnie rozwiązać.

To biznesowe podejście w dziedzinie zamówień publicznych, zaowocowało wprowadzeniu wielu nowych rozwiązań i modyfikacją tych już ugruntowanych od lat w naszym systemie. A chyba najbardziej przedsiębiorcom przeszkadzał brak równowagi pozycji zamawiającego i wykonawcy w tym systemie. I to na różne sposoby starano się zmienić i w dużej mierzy się udało, przynajmniej kierunkowo.

Brak kontroli nad częścią zamówienia o wartości która nie przekracza kwoty 30 000 euro

25/06/2019

Prezes Urzędu zamówień Publicznych w opinii z dnia 06 czerwca 2019r. znak UZP/DP/026.77/19/KN stwierdza: „W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 stycznia 2019 r.t zawierające sugestię wprowadzenia do projektowanej ustawy Prawo zamówień publicznych uprawnienia Krajowej Izby Odwoławczej do weryfikacji poprawności postępowań o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przeprowadzonych z pominięciem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53), dalej „ustawa Pzp”, wskutek zastosowania art. 6a ustawy Pzp

oraz

dopuszczenia składania ofert elektronicznych w formie skanu,

uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Powództwo o zastępcze oświadczenie woli w celu zawarcia umowy

23/06/2019

Jeżeli wybrany wykonawca twierdzi, że jego oferta była prawidłowa, a jednocześnie zamawiający wyraźnie uchyla się od zawarcia umowy, to zgodnie z art. 70 4 § 2 zd. 3 k.c., wykonawca może od zamawiającego jako organizatora aukcji albo przetargu, który uchyla się od zawarcia umowy, żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.

Jednak to ocena, czy mamy do czynienia z uchylaniem się od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, będzie determinowała zasadność ewentualnego pozwu.

Koszt bezpodstawnego unieważnienia postępowania przetargowego lub zaniechania podpisania umowy

20/06/2019

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ustawy prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), jak jednolicie podkreśla się w orzecznictwie jest instytucją wyjątkową i winno być stosowane w ostateczności, w związku z następczymi konsekwencjami. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym jest swoistym przyrzeczeniem publicznym, że w przypadku spełnienia określonych warunków przez oferenta (opisanych specyfikacji i  ogłoszeniu o zamówieniu), oferent może spodziewać się wyboru swojej oferty i zawarcia umowy. Stąd wszelkie odstępstwa od pewności prawa co do unieważnienia postępowania winny być stosowane niezwykle wyjątkowo i z dużą rozwagą.

Zastąpienie komunikacji tradycyjnej komunikacją elektroniczną przy złożeniu pełnomocnictwa do oferty przetargowej?

19/06/2019

Zwykła forma pisemna, forma wymagająca urzędowego poświadczenia daty oraz podpisu, czy forma aktu notarialnego, to formy pisemne czynności prawnej, które będą coraz rzadziej spotykane w obrocie gospodarczym. O ile ustawodawca w art. 781 Kodeksu cywilnego uregulował, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, o tyle brak jest przepisu mówiącego o tym, iż oświadczenie woli złożone w formie pisemnej wywołuje równoważne skutki prawne oświadczeniu woli złożonemu w formie elektronicznej.