Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Opracowania

Obowiązek rzetelnego uzasadnienia każdej decyzji zamawiającego

15/09/2020

Obowiązek przestrzegania zasady przejrzystości ma na celu zagwarantowanie braku ryzyka faworyzowania i arbitralnego traktowania ze strony instytucji zamawiającej. Obowiązek ten obejmuje wymóg, by wszystkie warunki i zasady postępowania w sprawie udzielenia zamówienia były określone w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zatem z jednej strony wykonawca wykazując zwykłe zainteresowanie i staranność, powinien w jeden sposób zrozumieć wymagania zamawiającego, czyli bez dokonywania piętrowych wykładni, a z drugiej ma umożliwić zamawiającą jednoznaczną i rzeczywistą weryfikację, czy złożone oferty złożone odpowiadają wymaganiom postawionym w danym zamówieniu.

Ciężar samooczyszczenia

08/09/2020

W odniesieniu do przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp, w pierwszej kolejności wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu maksymalnie szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stanu faktycznego. Zamawiający nie może być zaskoczony żadną nową informacją jaką poweźmie choćby z urzędu, lub na skutek pism konkurencji. Jeśli się tak bowiem zdarzy, cały proces samooczyszczenia może zostać skutecznie podważony, co do zasady. Następnie wykonawca ma obowiązek wyczerpująco opisać podjęte działania w zakresie wdrożonych środków w celu wykazania swojej rzetelności (samooczyszczenia), w tym opis środków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, które zostały wdrożone w jego przedsiębiorstwie w reakcji na sytuacje zaistniałe na gruncie nienależytego wykonania umowy. I tu znów, jakakolwiek pomyłka, blankietowość procesów naprawczych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy podważy cały proces samooczyszczenia. Wreszcie ten ostatni obszar musi udokumentować. Innymi słowy wykonawca, działając jako uczciwy uczestnik postępowania, musi zapewnić zamawiającemu maksimum informacji, co do okoliczności faktycznych w celu umożliwienia oceny kompletnego stanu faktycznego w odniesieniu do przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp. A pełne ryzyko przekonania zamawiającego, że wykonawca podjął adekwatne i realne środki naprawcze w celu zachowania uczciwości oraz zapobiegnięcia podobnych zdarzeń, spoczywa na wykonawcy. Natomiast to zamawiający, po dokonaniu oceny wyjaśnień i dowodów złożonych przez wykonawcę w celu samooczyszczenia na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp, decyduje czy przedsięwzięte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

Interes do złożenia odwołania gdy brakuje środków

03/09/2020

Jeżeli cena oferty, która może być wybrana jako najkorzystniejsza przekracza kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, pojawia się problem z oceną szansy takiego wykonawcy  na uzyskanie danego zamówienia. Szansy takiej raczej nie można wówczas definitywnie przekreślić, ale trzeba też przyznać iż jest ona nikła i niepewna, i to nawet jeśli zamawiającemu brakuje przysłowiowej złotówki. To pozwala instytucji zamawiającej na sformułowanie wobec wykonawców argumentacji zniechęcającej ich do wnoszenia środków ochrony prawnej np. wobec konkurencji której oferta mieści się w budżecie. Jednak wcale nie musi być tak, iż taki wykonawca jest zainteresowany wyłącznie doprowadzeniem do unieważnienia postępowania, wobec braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez zamawiającego. Może też liczyć, że jeśli wytworzy się nowa sytuacja faktyczna, zamawiający jednak znajdzie brakujące środki. Jednak pojęcie interesu wykonawcy nie zawsze jest traktowane szeroko i kwestia przekroczenia budżetu zamawiającego, może mieć znaczenie.

Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą

28/08/2020

Art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), stanowi dla zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Z treści przepisu art. 85 ust. 2 Pzp wynika, że wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Nieprawidłowe przygotowanie przetargu a zwiększenie ryczałtu

18/08/2020

Wykonawcy w procedurach przetargowych prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp) wciąż faktycznie rywalizują jedynie ceną, którą muszą skalkulować w wysokości atrakcyjnej dla zamawiającego, przy utrzymaniu wymaganej jakości świadczenia. Ciągła niestabilność na rynku i ostra konkurencja powodują, że zysk oraz ewentualne rezerwy są kalkulowane na minimalnym poziomie, tak aby wygrać przetarg.

Tymczasem wykonawcy często są zmuszani do wykonania robót nieobjętych umową w sprawie zamówienia publicznego, gdyż tego oczekują od nich zamawiający, którzy dopiero po wykonaniu tych dodatkowych robót uznają zobowiązanie wykonawcy wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego za wykonane należycie. A przecież każdy wykonawca, sporządzając kalkulację oferty, kieruje się jedynie opisem przedmiotu zamówienia, niekiedy także wizją lokalną w terenie.

Często w takich sytuacjach istnieje możliwość zastosowania przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, powstaje jednak problem co do wysokości dochodzonego roszczenia.

 

Istotne części składowe mają rażąco niski charakter

13/08/2020

Z przepisu art. 90 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp) jednoznacznie wynika, że obowiązkiem zamawiającego badającego poziom cenowy ofert wykonawców jest nie tylko matematyczne zestawienie ceny końcowej z referencyjnymi wartościami, o których mowa w art. 90 ust. 1a Pzp (średnia arytmetyczna ofert, szacunkowa wartość zamówienia), ale również zbadanie ich istotnych elementów składowych. Zatem niezależnym zupełnie narzędziem przewidzianym obligatoryjnie dla zamawiającego, w sytuacji braku zmaterializowania się przesłanek wszczęcia obligatoryjnej procedury wyjaśniania poziomu cenowego, jest kontrola istotnych części składowych, które obiektywne mogą budzić wątpliwości.

Tak wiec nawet jeśli ceny poszczególnych ofert nie odbiegają istotnie od wartości szacunkowej zamówienia ani od średniej arytmetycznej cen oferowanych w postępowaniu, to zamiarem prawodawcy krajowego i Unijnego jest weryfikacja przez Zamawiającego składowych elementów rażąco niskich ofert, poprzez nałożenie na nie w tym celu obowiązku zażądania od kandydatów przedstawienia uzasadnienia koniecznego do wykazania, że oferty są poważne.

Innymi słowy nie można bez pogłębionej analizy akceptować ofert, gdzie istotne części składowe mają rażąco niski charakter, nawet gdy cena całkowita wydaje się być rynkowa.

Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy a kontrole i roszczenia

29/07/2020

Zamawiający jest uprawniony na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych skierować do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego. Zamawiający zobowiązany jest wykazać, iż niezawarcie umowy w danej sprawie prowadzi do powstania negatywnych skutków dla interesu publicznego, a skutki te przewyższają korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu.

Ogrywanie wykonawcy może wpływać na wynik postępowania

21/07/2020

Wszelkie działania zamawiającego podejmowane w postępowaniu, w tym również te dotyczące udostępniania protokołu, ofert, bądź załączników do protokołu, powinny być zgodne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych. Nadto zgodnie z treścią  art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny, z tym, że załączniki do protokołu – za wyjątkiem ofert – udostępnia się dopiero po dokonaniu czynności wyboru oferty.

Dwa wezwania to o jedno za dużo

05/07/2020

Skierowanie do wykonawcy nawet ogólnego wezwania, bez sformułowania precyzyjnych pytań, nie zwalnia ze złożenia wyczerpujących wyjaśnień i nie może stanowić usprawiedliwienia dla kontynuowania procedury wyjaśniającej. Chociaż bardzo często zdarza się, że zamawiający nie wskazuje w wezwaniu, jakie kwestie należy w wyjaśnieniach uwzględnić, to przecież wezwanie jest kierowane do profesjonalnego wykonawcy, który w każdym przypadku zobowiązany jest wykazać prawidłowość kalkulacji ceny we wszystkich jej aspektach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Oczywiście z punktu widzenia etapu realizacji zamówienia, dla zamawiającego bezpieczniejsze jest szczegółowe dopytanie wykonawcy.