Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Opracowania

PZP wykańcza firmy budowlane, ich rodziny i miejsca pracy

11/09/2019

W pracach legislacyjnych nad projektem nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk 3624), pominięto rozwiązania w zakresie uregulowania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku ze zmianami ogólnie kosztów wykonania zamówienia. „Zapomniano” również rozwiązać problem wykonawców, którzy zakończyli realizację zamówień publicznych lub są na ich ukończeniu. Pomimo tego że problem jest znany rządowi, jak też jego skala ekonomiczna ale także społeczna, akceptuję się najwyraźniej krzywdę firm, zwłaszcza tych należących do kategorii MŚP, podwykonawców i ich rodzin, wreszcie co do stabilności miejsc pracy.

Mimo że konsultacje społeczne projektu ustawy trwa około 3 lat, to konkretne postulaty przedsiębiorców zostały zignorowane, co pokazuje że nie szerokość konsultacji, ani czas ich trwania świadczy o dobrym przygotowaniu projektu ustawy. Obecnie jest jeszcze możliwość na wprowadzenie systemowych rozwiązań, skutecznych narzędzi lub jak w tym wypadku mechanizmu waloryzacji w odniesieniu do przeszłych i przyszłych umów w sprawie zamówienia publicznego.

Tymczasem to co proponuje rząd, to jedynie hasło o waloryzacji. Innymi słowy to co znalazło się w projekcie ustawy Nowej Pzp, powinno być już dawno załatwione przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, czy też właściwe Ministerstwa, w ramach krzewienia dobrych praktyk. Ustawa o charakterze deklaratywnym nie zmieni ani systemu zamówień publicznych, ani rynku zamówień publicznych. Wrzesień 2019r. to nie jest już czas na bezproduktywne spotkania, na gołosłowne obietnice.

Odpowiedzialność odszkodowawcza organu pierwszej instancji za błędne decyzje administracyjne w procesie budowlanym

10/09/2019

W przypadku realizowania inwestycji na podstawie umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego niekiedy wykonawcy zobowiązani są do uzyskiwania w imieniu Inwestora szeregu decyzji administracyjnych w toku całego procesu budowlanego. W dotychczasowym orzecznictwie sądów powszechnych próżno szukać podstaw do odpowiedzialności organu pierwszej instancji. W dotychczasowym orzecznictwie dominował pogląd, że w przypadku decyzji administracyjnych odpowiedzialność zawsze ponosił będzie organ wyższego stopnia – a w konsekwencji Skarb Państwa. Powyższe skutkowało brakiem poczucia po stronie urzędników wydających decyzję administracyjne jakiejkolwiek odpowiedzialności. Istotne jest bowiem, że to właśnie ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnoprawnej wymusza dochowywanie najwyższych standardów przy wydawaniu decyzji administracyjnych już w pierwszej instancji.

Rozczarowujący dla przedsiębiorców projekt ustawy Pzp, nadzieje już tylko teoretyczne

06/09/2019

Przygotowanie nowej ustawy, miało wychodzić naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom zarówno podmiotów publicznych jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Strony miały dostać nowoczesne narzędzie do robienia dobrego i uczciwego biznesu. Dlatego też jak nigdy dotąd opracowanie nowej ustawy zostało poprzedzone bardzo szerokimi konsultacjami, stworzono Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych z dnia 6 czerwca 2018 r., w której zdiagnozowano główne zdaniem autorów obszary identyfikujące potrzeby wprowadzenia optymalnych rozwiązań zakupowych.

Już pierwszy projekt ze stycznia 2019 r. studził zapowiedzi prezentowane w Koncepcji Prawa zamówień publicznych i z każdym miesiącem było coraz gorzej dla przedsiębiorców. Absolutnie zapomniano zwłaszcza o potrzebie wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a zapewniania o takim wsparciu jakie znalazło się w uzasadnieniu ustawy są wyłącznie gołosłowne.

Obrady w Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji ostatecznie odarły przedsiębiorców ze wszelkich złudzeń, że mają głos, że mają swojego reprezentanta w organach władzy wykonawczej. Zarówno Urząd Zamówień Publicznych, jak i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, nie poparły poprawek zgłaszanych przez organizację przedsiębiorców. Zaś Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w ogóle nie objawił się w procesie legislacyjnym, chociaż przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, uwzględniająca również zamówienia udzielane bez stosowania procedur, wyniosła 234,6 mld zł w 2017 r. (174,3 mld zł w 2016 r.). A przecież oczywistym powinno być, że za systemem zamówień publicznych stoi ogromna rzesza przedsiębiorców zwłaszcza MŚP, pracowników, usługodawców, producentów, dostawców oraz ich wszystkich rodzin.

Lata pracy, lata nadziei pokładanych przez przedsiębiorców, zostały zmarnotrawione, gdyż nie tylko że wiele proponowanych regulacji nie wprowadzono do ustawy, ale te które są można ocenić jako krzywdzące, lub tak ogólne, że powstają uzasadnione obawy, że w praktyce pozostanie tak jak jest.

 

Poniżej przedstawiamy konieczne propozycje do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk Sejmowy nr 3624) – wersja uwzględniająca sprawozdanie Komisji po 21 sierpnia 2019r. Apelujemy o wywieranie wpływu aby ustawa w wersji przedłożonej Sejmowi nie została przyjęta.

Odbiór robót budowlanych, czy to zawsze musi być stan idealny

04/09/2019

Umowy o roboty budowlane należą do umów o największych znaczeniu dla obrotu gospodarczego a ich wpływu na stan gospodarki nie sposób przecenić. Z kodeksowej definicji robót budowlanych, zawartej w art. 647 KC, wynika, że umowa o roboty budowlane ma charakter złożony i kompleksowy. W świetle powyższego dziwić powinno, że umowa o roboty budowlane została jedynie ramowo uregulowana w przepisach Tytułu XVI Księgi trzeciej (art. 647–658). Ramowy charakter kodeksowego uregulowania umowy o roboty budowlane sprawia, że jej przydatność dla obrotu gospodarczego jest niewielka.

Zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy robót budowlanych w umowie PPP

02/09/2019

Czy partner prywatny jako wykonawca robót budowlanych może skutecznie domagać się gwarancji zapłaty za te roboty, o której mowa w art. 6491 Kodeksu cywilnego, od będącego inwestorem podmiotu publicznego, w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym („umowy PPP”), która obejmuje także wykonanie robót budowlanych?

Nadużycie tajemnicy przedsiębiorstwa może mieć istotny wpływ na wynik postępowania

30/08/2019

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Pzp „Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.”, „Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.”

W art. 8 ust. 3 ustawy Pzp przesądzono, że: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”.

Kluczowy jest art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.) (dalej „UZNK”), który brzmi: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które w całości lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności działania w celu utrzymania ich w poufności.”

Dlatego też tajemnica przedsiębiorcy musi być oceniana w sposób obiektywny, więc oderwany od woli danego przedsiębiorcy.

W NOWYM Pzp wraca handel referencjami

27/08/2019

Projektowany art. 118 ust. 1 Nowego prawa zamówień publicznych przewiduje, że: „Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.”, stanowi powrót do patologii jaka niszczyła krajowych wykonawców przed 2016r. W tamtym okresie w przetargach dwustopniowych wygrywały firmy, które posługiwały się największą liczbą referencji, często pochodzących z Azji, Afryki, Ameryki Południowej. Krótko mówiąc niesprawdzalnymi w tak krótkim okresie, jaki jest przewidziany na wniesienie odwołania do Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, nawet korporacje nie będą miały szans zweryfikować informacji pochodzących od konkurencji. Natomiast MŚP w ogóle zostaną wypchnięte z systemu.

Wykonawcy spacyfikowani

26/08/2019

Art. 431 Nowego prawa zamówień publicznych stanowi: „Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytej realizacji zamówienia”.

Mec Dariusz Ziembiński wskazał jak groźne dla systemu zamówień publicznych oraz dla wykonawców jest wprowadzenie takiego postanowienia. Tylko tym jednym przepisem zostaną zniszczone nie tylko firmy MŚP ale nawet największe korporacje. Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji przyjęła ten absurdalny przepis.

Mec Ziembiński złożył propozycję skreślania treści ww. przepisu i wprowadzenie w to miejsce: „Zamawiający przygotowuje projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, który określa w sposób zrównoważony prawa i obowiązki stron umowy”

Pytanie podstawowe, które się nasuwa: gdzie jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Wykonawcy zdradzeni

22/08/2019

21 sierpnia zapisze się w pamięci wykonawców jako czarny dzień w krajowym systemie zamówień publicznych. Komisji Nadzwyczajna do spraw deregulacji. Tak jak w dniu poprzednim w zasadzie przyjmowane są jedynie drobne uwagi o charakterze redakcyjnym proponowane przez Biuro Legislacyjne.

Pomimo poparcia ze strony inny organizacji pracodawców propozycji mec Dariusza Ziembińskiego aby np. przywrócić zapis o konieczności formułowania przez zamawiających zrównoważonych umów, czy też aby przywrócić do grupy przesłanek obligatoryjnych przepisy stanowiące o konieczności wykluczenia wykonawcy z postępowania gdy podaje on nieprawdziwe informacje, komisja nie dała się przekonać. Nie przeszły także poprawki mec Dariusza Ziembińskiego aby zrównoważyć pozycję wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wszystko wskazuje na to, że ustawa zostanie za wszelką cenę uchwalona w dniu 30 sierpnia. Pytanie po co, skoro planuje się, że wejdzie w życie dopiero za przeszło rok.

Zachęcamy Państwa do mobilizacji w tym trudnym dla systemu zamówień publicznych czasie i zgłaszanie już konstruktywnych poprawek, które posłowie mogą jeszcze przedłożyć przed drugim czytaniem.