Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Opracowania

Drugie wezwanie do wyjaśnień ceny jest wyraźnym sygnałem, że oferta raczej będzie odrzucona

05/04/2020

Zamawiający jako profesjonalista powinien zadawać wykonawcy precyzyjne pytania co do składników ceny lub kosztu, ale niestety tak sumienne postępowanie postrzegać należy jako jedynie dobrą praktykę a nie obowiązek. Jeśli jednak zamawiający zdecyduje się zadać konkretne pytanie, to wówczas tak wyjaśnienia jak i dowody składane przez wykonawcę muszą już być szczegółowe i jednoznaczne. W żadnym razie wykonawca nie może pominąć odpowiedzi na żadne pytanie, jego część czy poruszony wątek.

Podstawy uzasadniające zmiarkowanie kary umownej

31/03/2020

Problem krótkich terminów realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego zawsze prowadzi do ryzyka ich niedotrzymania, co w konsekwencji wiązać się będzie z naliczeniem wykonawcy kar umownych. Wykonawca nie musi więc dążyć do podpisania umowy za wszelką cenę. Jeżeli jednak zdecyduje się umowę podpisać, a w trakcie jej realizacji uzna termin jej realizacji za niemożliwy do dotrzymania (co niejednokrotnie może nastąpić z winy samego zamawiającego, a czasem bez winy którejkolwiek ze stron), to powinien rozważyć kwestię odstąpienia od umowy, czy też – zdając sobie sprawę z tego, że terminu nie dochowa – narazić się na kary umowne.

Zamawiający oczywiście będzie epatował wzorcem staranności oraz stopniem świadomości przedsiębiorcy w zakresie ryzyka nieterminowego wykonania umowy.

Wadium nie może być ryzykiem zamawiającego

09/03/2020

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Z kolei według art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ponadto art. 46 ust. 4a ustawy Pzp stanowi, że zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Dodatkowo według art. 46 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zatem każda wadliwość treści wadium, która powoduje, że wadium nie będzie mogło posłużyć do zabezpieczenia roszczeń zamawiającego, oznacza w konsekwencji brak prawidłowego wniesienia wadium. W praktyce problem dotyczy najczęściej gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych.

Wysoki wzrost płac bezpośrednio rzutuje na koszty wykonania zamówienia

02/03/2020

Wzrost kosztów wykonania zamówienia może wynikać ze wzrostu wysokości wynagrodzenia za pracę, którego szczególną dynamikę obserwujemy w latach 2015-2020. Dynamika wzrostu wynagrodzeń i spowodowana nią sytuacja na rynku pracy powoduje, że obecnie wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych, nieprzewidywalnych oraz niezawinionych – może nie być w stanie w dalszym ciągu wykonywać swoich obowiązków umownych, bez narażenia swojego przedsiębiorstwa na rażącą stratę.

Zapewne tak zamawiający jak i każdy wykonawca prognozując (kalkulując) wynagrodzenie na etapie przygotowywania przetargu, czy odpowiednio oferty, bierze pod uwagę jedynie powszechnie dostępne informacje, takie jak choćby wskaźniki inflacji. Rzeczywistość obu stronom kontraktu pokazuje jednak pułapkę wzrostu płacy minimalnej, czy płacy średniej, które rosną w sposób nieproporcjonalny do wskaźników inflacji.

Dobre obyczaje kupieckie

21/02/2020

Po myśli art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, przepis ten pojawia się najczęściej przy zarzucie przerzucania kosztów pomiędzy cenami jednostkowymi lub przy zarzucie manipulowania kryteriami oceny ofert w celu uzyskania zamówienia. Takie bowiem działanie niewątpliwie zagraża interesom innych wykonawców, którzy prawidłowo skalkulowali ceny za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, a więc zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego lub złożyli rzetelne i w pełni prawdziwe deklaracje.

Tu więc na plan pierwszy wybijają się dobre obyczaje, stanowiące uzupełnienie porządku prawnego, które chociaż nie będąc normami prawnymi są natomiast wzorcami postępowania, podobnie jak zasady współżycia, czy ustalone zwyczaje, i powinny być przestrzegane przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność rynkową.

Kara umowna, bo tak chcę

13/02/2020

Choć co do zasady kara umowna jest instrumentem prawnym o charakterze w głównej mierze odszkodowawczym, to ma ona też cechy środka penalnego, tj. niejako przymusza kontrahentów do takiego wykonywania swoich zobowiązań, które ostatecznie doprowadzi do pozytywnego zakończenia stosunku zobowiązaniowego. Jednak ukształtowanie warunków umowy o realizację zamówienia publicznego w postępowaniu w sposób sprzeczny z zasadą równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, zasadami współżycia społecznego, a tym samym w sposób naruszający zasadę prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, nie może być tolerowane przez zamawiającego publicznego, który nie może być nastawiony na osiągniecie maksymalnego zysku.

Nadużycie prawa przy ustaleniu kar umownych w systemie Pzp

03/02/2020

Zamawiający publiczny musi przestrzegać zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 kc, co oznacza obowiązek uwzględnienia aby jej treść lub cel nie sprzeciwiał się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego.

Ograniczenie dla zamawiającego wynika także z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, a wyrażonej w art. 5 kc, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Zatem te właśnie przepisy stoją ponad uprawnieniem zamawiającego do ukształtowania postanowień zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami związanymi z celem zamówienia, którego zamierza udzielić. Nie zawsze jednak, postanowienia umowne w zakresie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewidujące  odpowiedzialność wykonawcy za jego zawinione działania czy zaniechania, ale nawet te odwołujące się do zasady ryzyka, będą niezgodne z prawem.

Jednakże jednostronne na gruncie art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienie zamawiającego do kształtowania warunków umowy, nie ma charakteru absolutnego. Ustawodawca w żadnej z ustaw nie dał żadnemu zamawiającemu przywileju do nadużywania swego prawa podmiotowego.

Format pliku wybiera zamawiający nie wykonawca

28/01/2020

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp – w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej Jednolitym dokumentem odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Konieczność unieważnienia przetargu, gdy wykazany jest potencjalny wpływ wady postępowania

07/01/2020

Pod pojęciem niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy kryje się każde uchybienie przepisom Pzp, którego skutków nie można usunąć przy zastosowaniu procedur z nich wynikających. Przewidziany w art. 93 ust. 1 Pzp katalog przyczyn unieważnienia ma charakter zamknięty i obligatoryjny. Dlatego też zawsze istnieje po stronie zamawiającego obowiązek unieważnienia postępowania w przypadku zajścia choćby jednej z przesłanek ujętych w przywołanym przepisie. Dotyczy taka sytuacja również wady postępowania, jeśli zostanie ona dostrzeżona przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert.