Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Opracowania

Lojalność zamawiającego na etapie zadawania pytań

30/06/2020

Zamawiający w każdym przypadku oświadczając „Zgodnie z SIWZ” lub podobnie, faktycznie nie udziela odpowiedzi na pytanie wykonawcy. Za słownikiem języka polskiego: „wyjaśnić”, to „uczynić coś zrozumiałym”, „podać powody, motywy”. Zatem uchylenie się przez zamawiającego od wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez odesłanie jedynie do znanej wcześniej treści SIWZ, jest czynnością iluzoryczną, która powinna obciążyć zamawiającego tak w postępowaniu o zamówienie publiczne, jak i w toku realizacji zamówienia.

Szukanie pretekstu do unieważnienia przetargu

16/06/2020

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy, dlatego unieważnienie postępowania należy ocenić jako sytuację wyjątkową, która może zaistnieć wyłącznie po ziszczeniu się jednej z enumeratywnie wymienionych w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp  przesłanek. Wreszcie co również ważne aby podkreślić, że przesłanki skutkujące unieważnieniem postępowania nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej. Trzecią zasadą, którą trzeba uwzględnić w ocenie działań zamawiającego, jest obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Pokusa wyboru oferty tańszej

08/06/2020

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zasadą jest jednokrotne wzywanie wykonawców do wykazania, że oferowana przez nich cena, element oferowanej ceny oferty, kosztu lub istotna część składowa, nie są rażąco niskie. Trzeba też pamiętać, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem w profesjonalnym obrocie gospodarczym, co oznacza że zarówno zamawiającego jak i wykonawcę obowiązuje podwyższony miernik staranności przy podejmowaniu każdej czynności.

Problem konsorcjalnego wadium można łatwo uspokoić

13/05/2020

Dotychczasowe orzecznictwo nie daje stabilnej odpowiedzi w zakresie ważności wadium wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli np. zdaniem konkurencji wadium nie zostało wniesione prawidłowo, postawiony zostanie zarzut dotyczący naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. To oznacza w praktyce wydłużanie postępowań o zamówienie publiczne, gdyż spory trafiają do Krajowej Izby Odwoławczej a następnie już bardzo nieliczne do sądów okręgowych.

Brak skonkretyzowania oferty przetargowej

14/04/2020

Zamawiający musi mieć pewność co zostało mu zaoferowane w ofercie przetargowej, gdyż tylko wówczas może dokonać sprawdzenia zgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak konkretyzacji przedmiotu oferty rodzi dla zamawiającego jeszcze jedną dotkliwą konsekwencję a mianowicie taką, że nie będzie wiedział co otrzyma w rezultacie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na coś takiego żaden zamawiający pozwolić sobie nie może.

Drugie wezwanie do wyjaśnień ceny jest wyraźnym sygnałem, że oferta raczej będzie odrzucona

05/04/2020

Zamawiający jako profesjonalista powinien zadawać wykonawcy precyzyjne pytania co do składników ceny lub kosztu, ale niestety tak sumienne postępowanie postrzegać należy jako jedynie dobrą praktykę a nie obowiązek. Jeśli jednak zamawiający zdecyduje się zadać konkretne pytanie, to wówczas tak wyjaśnienia jak i dowody składane przez wykonawcę muszą już być szczegółowe i jednoznaczne. W żadnym razie wykonawca nie może pominąć odpowiedzi na żadne pytanie, jego część czy poruszony wątek.

Podstawy uzasadniające zmiarkowanie kary umownej

31/03/2020

Problem krótkich terminów realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego zawsze prowadzi do ryzyka ich niedotrzymania, co w konsekwencji wiązać się będzie z naliczeniem wykonawcy kar umownych. Wykonawca nie musi więc dążyć do podpisania umowy za wszelką cenę. Jeżeli jednak zdecyduje się umowę podpisać, a w trakcie jej realizacji uzna termin jej realizacji za niemożliwy do dotrzymania (co niejednokrotnie może nastąpić z winy samego zamawiającego, a czasem bez winy którejkolwiek ze stron), to powinien rozważyć kwestię odstąpienia od umowy, czy też – zdając sobie sprawę z tego, że terminu nie dochowa – narazić się na kary umowne.

Zamawiający oczywiście będzie epatował wzorcem staranności oraz stopniem świadomości przedsiębiorcy w zakresie ryzyka nieterminowego wykonania umowy.

Wadium nie może być ryzykiem zamawiającego

09/03/2020

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Z kolei według art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ponadto art. 46 ust. 4a ustawy Pzp stanowi, że zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Dodatkowo według art. 46 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zatem każda wadliwość treści wadium, która powoduje, że wadium nie będzie mogło posłużyć do zabezpieczenia roszczeń zamawiającego, oznacza w konsekwencji brak prawidłowego wniesienia wadium. W praktyce problem dotyczy najczęściej gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych.

Wysoki wzrost płac bezpośrednio rzutuje na koszty wykonania zamówienia

02/03/2020

Wzrost kosztów wykonania zamówienia może wynikać ze wzrostu wysokości wynagrodzenia za pracę, którego szczególną dynamikę obserwujemy w latach 2015-2020. Dynamika wzrostu wynagrodzeń i spowodowana nią sytuacja na rynku pracy powoduje, że obecnie wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych, nieprzewidywalnych oraz niezawinionych – może nie być w stanie w dalszym ciągu wykonywać swoich obowiązków umownych, bez narażenia swojego przedsiębiorstwa na rażącą stratę.

Zapewne tak zamawiający jak i każdy wykonawca prognozując (kalkulując) wynagrodzenie na etapie przygotowywania przetargu, czy odpowiednio oferty, bierze pod uwagę jedynie powszechnie dostępne informacje, takie jak choćby wskaźniki inflacji. Rzeczywistość obu stronom kontraktu pokazuje jednak pułapkę wzrostu płacy minimalnej, czy płacy średniej, które rosną w sposób nieproporcjonalny do wskaźników inflacji.