Opracowania

Termin składania ofert ma być odpowiedni do złożoności i rozmiarów zamówienia

22/03/2017

Celem wykonawców ubiegających się o zamówienie nie jest samo złożenie oferty, ale oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą – a więc zarówno poprawnej pod kątem zgodności z wymaganiami zamawiającego i prawidłowo wycenionej, jak i takiej, która zostanie najwyżej oceniona. Uzyskanie takiego korzystnego dla zamawiającego efektu wymaga stosownego przygotowania i właściwego czasu, dla obu stron postępowania.

Pzp nie uchwalono aby legalizować bezprawności zamawiającego

14/03/2017

Krajowa Izba Odwoławcza nie powinna dopuszczać od sytuacji, w której zasadne zarzuty względem podmiotu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pozostaną bez rozpoznania. Podobnie gdy konkurujący wykonawca wnosi dodatkowe zarzuty względem oferty odrzuconej. Trzeba w sposób szczególny podkreślić, że postępowania odwoławczego nie można prowadzić w oderwaniu od podstawowej zasady systemu zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji. Uczciwa konkurencja jest istotą działania w ramach Unii Europejskiej i do niej referują przepisy Dyrektyw zamówieniowych i przepisy krajowe dotyczące zamówień publicznych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Innymi słowy nie ma przepisów w europejskim porządku prawnym, które zwalniałyby zamawiającego czy Sąd Krajowy z przestrzegania tej zasady. Jest to też podstawowy parametr kontroli uczciwość i zgodność z prawem działań zamawiającego.

Niejasność co do rzeczywistego zakresu gwarancji

03/03/2017

Niejasne, nieostre postanowienia co do zakresu gwarancji udzielanej na podstawie umowy, stoją w sprzeczności z zasadą opisaną art. 29 ust. 1 Pzp, która i do tej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma zastosowanie.

Dobre obyczaje i odpowiedzialność wykonawcy za ceny oferowane przez podwykonawcę

22/02/2017

Niedoszacowanie wartości części zamówienia przez podwykonawcę musi być traktowane jako niestaranne działanie samego wykonawcy i w konsekwencji to tylko on odpowie za zaniżenie ceny oferty. Z istoty rzeczy każda informacja przedkładana przez wykonawcę musi być sprawdzalna przez zamawiającego, tak z punktu widzenia prawdziwości, realności, uczciwości, ale także na gruncie przestrzegania zasady dobrych obyczajów. Konkurencja w każdym przypadku ma prawo oczekiwać, że sam proces udzielenia zamówienia będzie odbywał się w sposób prawidłowy. Dlatego zamawiający ma obowiązek zawsze, na każdym etapie prowadzonego postępowania gwarantować uczciwe konkurowanie przedsiębiorców, gdyż tylko w takiej sytuacji dochowa głównej zasadzie systemu zamówień publicznych opisanej w art. 7 ust. 3 Pzp i nie narazi się też na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Treść JEDZ i ważność dokumentów w procedurze odwróconej

15/02/2017

Wykonawca w procedurze odwróconej inaczej niż poprzednio nie jest zobowiązany legitymować się posiadaniem dokumentów obrazujących stan istniejący w dniu składania ofert. W tym przypadku wykonawca na etapie składania ofert składa jedynie oświadczenie, które stanowi wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wykonawcy najpóźniej na dzień składania ofert.

Protokół odbioru to nie cyrograf

12/02/2017

Wprowadzanie do umowy postanowień, które warunkują sporządzenie lub podpisanie protokołu odbioru, a także przystąpienie do procedury odbiorowej, brakiem jakichkolwiek usterek wykonawstwa jest niezgodne z art. 647 Kodeksu cywilnego. Przepis ten statuuje podstawowe obowiązki stron umowy o roboty budowlane, do których po stronie wykonawcy należy oddanie przewidzianego w umowie obiektu, a po stronie inwestora odbiór obiektu i zapłata wynagrodzenia.

MIiB: Nowe standardy budownictwa drogowego

08/02/2017

Zmiany dotyczące m.in. zrównoważonego podziału ryzyk, samodzielności niezależnego inżyniera oraz ochrony podwykonawców będzie zawierał nowy wzór umowy na zamówienie publiczne w budownictwie drogowym.

2 lutego 2017 r. podczas konferencji prasowej minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Jerzy Szmit podsumowali efekty prac Rady Ekspertów oraz zaprezentowali elementy nowej umowy na realizację inwestycji drogowych.

DEBATA RADCÓW PRAWNYCH w UZP

03/02/2017

W dniu 3 lutego 2017 r. Urząd Zamówień Publicznych zorganizował debatę, na której poruszone zostały cztery główne tematy: 1) Kompleksowa regulacja czy odrębne ustawy – w kontekście dyrektyw UE: klasycznej, sektorowej, obronnej i odwoławczych, 2) Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych – zapewnienie przestrzegania podstawowych zasad czy kompleksowa regulacja w nowym akcie prawnym? 3) Problematyka uzasadnionej ingerencji ustawodawcy w treść umowy w sprawie zamówienia publicznego i sposób jej wykonania, 4) System kontroli udzielania zamówień publicznych – kierunek regulacji.

Zmiany w procedurach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą znów kosztem wykonawców

03/02/2017

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania  oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 47), wprowadziło istotne zmiany tak dla wykonawców jak i dla zamawiających. Jedna z istotnych zmian będzie skutkować obciążeniem finansowym wykonawcy w stosunku do poprzedniego stanu prawnego.