Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Opracowania

Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych nie może być wykorzystywane do określenia przedmiotu oferty

11/04/2022

r.pr. Mateusz Pająk

 

Ustawodawca w nowym prawie zamówień publicznych wprowadził i zdefiniował szereg nowych pojęć dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczególną uwagę warto zwrócić na pojęcie przedmiotowych środków dowodowych, przez które należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp przedmiotowe środki dowodowe składane są wraz z ofertą. Dokumenty te, podlegają uzupełnieniu jedynie w sytuacji gdy taka możliwość została przewidziana wprost przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wskazać należy także, iż uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych nie może polegać na poprawie pierwotnie złożonych dokumentów. Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji gdy były niekompletne lub gdy nie zostały w ogóle złożone wraz z ofertą. Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych nie jest również dopuszczalne w sytuacji gdy służą one potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

Przekazanie terenu budowy jest obowiązkiem inwestora

07/04/2022

r.pr. Szymon Stawicki

 

Artykuł 647 kodeksu cywilnego jest głównym przepisem regulującym istotę umowy o roboty budowlane. W jego świetle podstawowym obowiązkiem wykonawcy, wynikającym wprost z treści komentowanego przepisu, jest oddanie określonego w umowie obiektu. Realizacja całej inwestycji podlega przepisom prawa budowlanego, a w szczególności Prawa budowlanego, ponieważ dopiero spełnienie określonych w niej warunków i uzyskanie stosownych zezwoleń pozwoli stronom umowy spełnić świadczenie z niej wynikające. Jednakże aby wykonawca mógł spełnić swoje zobowiązanie do oddania obiektu najpierw musi dojść do przekazania placu budowy. I tutaj przechodzimy do obowiązków Zamawiającego na gruncie art. 647 kc, w świetle którego w zakresie obowiązków inwestora znajdują się przede wszystkim czynności związane z przygotowaniem robót, w szczególności przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu, oraz odebranie obiektu i zapłata umówionego wynagrodzenia. Zakres ten może być jednak modyfikowany ustaleniami stron. Inwestor może być także zobowiązany do dostarczenia materiałów lub zabezpieczenia planu wykonywania robót budowlanych.

Pochopny zwrot wadium powodem do unieważnienia postępowania

04/04/2022

Ekspert ds. zamówień publicznych Marek Tomasik

 

Wadium wnoszone przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia odgrywa istotną rolę. Instytucja wadium jest bowiem stosowana przez zamawiających w celu zabezpieczenia postępowania przetargowego i jednocześnie zdyscyplinowania wykonawców, tj. zobligowania ich do działania zgodnie z procedurą. Wadium służy zatem ochronie interesów zamawiającego.

Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą i z pewnymi wyjątkami utrzymuje nieprzerwanie do końca upływu tego terminu, który jest określany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Termin ten może przedłużony na wezwanie zamawiającego (z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego), tak, aby oferta przetargowa złożona przez wykonawcę przez cały okres związania była nim zabezpieczona.

Zakres zasobów udostępnianych przez podmiot trzeci – jedna osoba więcej ma znaczenie

28/03/2022

r.pr. Mateusz Pająk

 

Przepisy nowego prawa zamówień publicznych wprost uregulowały kwestię związaną z powoływaniem się na zasoby podmiotów trzecich po otwarciu ofert. Zgodnie z art. 123 ustawy Pzp wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

 

Tym samym, uprawnienie wykonawców biorących udział w postępowaniu do posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego jest ograniczone w czasie, tj. przysługuje jedynie do upływu terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oznacza to, że wykonawca, który składając ofertę albo wniosek, potwierdzał w danym zakresie warunki udziału w postępowaniu albo kryteria selekcji za pomocą własnego potencjału, nie może – w odpowiedzi na wezwanie do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, o którym mowa w art. 128 ust. 1 PZP – powołać się na zasoby podmiotu trzeciego. Ponadto, uprawnienie do powołania się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby po upływie tego terminu ograniczone jest do zakresu, w którym wykonawca na etapie składania wniosków albo ofert korzystał z udostępnianych zasobów.

Postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są spełniać przez cały czas trwania postępowania, już od wyznaczonego przez zamawiającego dnia składania ofert

24/03/2022

r.pr. Ewelina Toborek

 

Określenie warunków udziału w postępowaniu i dokumentów na potwierdzenie ich spełniania stanowi jedną z najważniejszych czynności dokonywanych przez zamawiającego, albowiem wyznacza krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o zamówienie publiczne. Podstawowym celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wiarygodnego wykonawcy – takiego, który spełnia postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  Jak wskazuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych głównym celem weryfikacji wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego nie jest bowiem uzyskanie przez zamawiającego jedynie formalnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, ale uzyskanie wiedzy o realnej kondycji wykonawcy, jego wiarygodności jako strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego i zdolności do realizacji tej umowy.

Podkreślić należy, że postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są spełniać przez cały czas trwania postępowania, już od wyznaczonego przez zamawiającego dnia składania ofert, co Krajowa Izba Odwoławcza podkreśla także w aktualnym orzecznictwie.

 

Niedopuszczalność kary umownej za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z powodu braku zapłaty wynagrodzenia przez inwestora

10/03/2022

r.pr. Krzysztof Mikoda

 

Sąd Najwyższy, w uchwale składu siedmiu sędziów z 20.11.2019 r., III CZP 3/19, odpowiadając na pytanie prawne: „Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym?”, przedstawił następujące stanowisko: „Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym”.

Sytuacja, w związku z którą powstała potrzeba podjęcia powyższej uchwały, nie była skomplikowana i uznać ją można za wręcz typową dla umów o roboty budowlane.  Strony w umowie o wykonanie robót budowlano-montażowych przewidziały terminy płatności wynagrodzenia a także karę umowną na wypadek odstąpienia przez wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający. Strony przewidziały również, że wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli zamawiający opóźnia się z płatnościami za faktury co najmniej 14 dni i mimo wezwania nie płaci. Ponieważ zamawiający nie regulował kolejnych części należnego za wykonane prace wynagrodzenia, wykonawca złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy a następnie wytoczył powództwo przeciwko zamawiającemu m.in. o zasądzenie kary umownej.

Wada czy nie wada, oto jest pytanie

24/02/2022

r.pr. Mateusz Pająk

 

Obecnie możemy zaobserwować dalsze perturbacje związane z interpretacją przepisów dotyczących unieważnienia postępowania obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą. Źródłem problemów wydaje się być treść nowego prawa zamówienia publicznych.

 

Pod rządami poprzedniej ustawy przyjmowano, iż zaistnienie niemożliwej do usunięcia wady, uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego jest bezpośrednio związane z przesłankami unieważnienia umowy określonymi w art. 146 ust. 1 i 6 ustawy Pzp 2004. Należy przy tym wyjaśnić, iż w ust. 1 zostały określone wąski katalog sytuacji w których umowa o zamówienie powinna podlegać unieważnieniu np. udzielenie zamówienia bez zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. W ust. 6 opisano natomiast kompetencje Prezesa UZP do wystąpienie o unieważnienie umowy w każdej sytuacji, w której doszło do naruszenia przepisów ustawy przez Zamawiającego, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Nowa jakość w odszkodowaniach za naruszenie Pzp?

17/02/2022

r.pr. Dariusz Ziembiński

r.pr. Krzysztof Mikoda

 

25 lutego 2021 Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 16/20 podjął uchwałę istotną dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce. Powyższe rozstrzygnięcie jest ważne nie tylko z punktu widzenia zamawiających, ale przede wszystkim wykonawców, gdyż wskazuje na możliwość żądania odszkodowania z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych bez wcześniejszego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej czy Sądu Okręgowego.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę następującej treści:

Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”) lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczególny przypadek braku możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, nawet jeśli Zamawiający taką możliwość przewidział

14/02/2022

r.pr. Krzysztof Mikoda

 

Nowa ustawa Pzp zmusza wciąż zarówno wykonawców jak i zamawiających do ciągłej czujności przy stosowaniu jej przepisów, zwłaszcza jeśli idzie o polegania na nawykach wyrobionych jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy Pzp. Źródłem wielu problemów okazują się być zwłaszcza przedmiotowe środki dowodowe, stanowiące odpowiednik tzw. dokumentów przedmiotowych znanych z poprzedniej ustawy Pzp. Zgodnie z art. 7 ust. 20 nowego Pzp przedmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Wskazać też trzeba, że zgodnie z art. 106 ust. 1 nowego Pzp zamawiający może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przepis art. 106 nowego Pzp definiuje zatem cel, sposób i zakres żądania przedmiotowych środków dowodowych, wskazując jednocześnie na wymogi proceduralne z tym związane. Funkcją przedmiotowych środków dowodowych jest potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.