Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Opracowania

Absurdalny wynik poprawienia omyłki rachunkowej

27/07/2021

Zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), dalej jako „ustawa Pzp”, zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej jednolicie przyjmuje się, że ww. narzędzie naprawcze znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których działanie arytmetyczne wykonawcy dotknięte jest błędem. Jednak kluczowe jest poprawne ustalenie czy dana sytuacja jest oczywista. I tu również z pomocą przychodzi orzecznictwo Izby, w którym zauważa się, iż oczywistość takiej omyłki musi być możliwa do stwierdzenia na pierwszy rzut oka dla przeciętnego człowieka i nie budzić wątpliwości, że to wynik określonego działania matematycznego został określony wadliwie. Standardowo więc omyłka rachunkowa polega na wadliwym wykonaniu obliczeń lub leży w sposobie przeprowadzenia działania matematycznego, co oznacza, że dane do obliczeń są przyjęte prawidłowo, a błąd polega na niewłaściwym przeprowadzeniu działania arytmetycznego, co prowadzi do niewłaściwego wyniku.
Jednak taka standardowa procedura nie zawsze się sprawdzi i aby doprowadzić ofertę do zgodności z wolą wykonawcy może okazać się konieczne zastosowanie trybu poprawienia oferty w ramach tzw. innej omyłki, o czym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Nowe wadium i podstawa do odrzucenia oferty wykonawcy

12/07/2021

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („nowe Pzp”) wprowadziła kilka zmian w odniesieniu do wadium wnoszonego przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym w celu zabezpieczenia składanej przez niego oferty. Podczas gdy stare PZP nakładało na zamawiających obowiązek żądania wadium w postępowaniach o wartości powyżej progu unijnego (w postępowaniach poniżej progu wymóg wniesienia wadium był fakultatywny), w nowym Pzp żądanie wadium od wykonawców leży już wyłącznie w gestii zamawiającego. Wprowadzono także nowe regulacje w zakresie odpowiedniej postaci wnoszonego wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest przez wykonawcę formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, lub poręczenia, zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie musi otrzymać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Postać taka wymagana jest w każdym postępowaniu zawierającym obowiązek wniesienia wadium, niezależnie od wartości tego postępowania.

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych przez ustawodawcę jest modyfikacja przesłanek zatrzymania wadium. Zmiana ta dotyka przede wszystkim wykonawców i to oni zobowiązani są zachować czujność i ostrożność składając wniosek o wydanie gwarancji wadialnej na potrzeby zabezpieczenia składanej oferty. Jedną z najczęściej wybieranych form wniesienia wadium jest bowiem gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. Dlatego wykonawca musi mieć pewność, że otrzymana z banku bądź towarzystwa ubezpieczeniowego gwarancja zawiera w swej treści przesłanki zatrzymania wadium dostosowane do przepisów ustawy, na podstawie których zamawiający prowadzi dane postępowanie o udzielenie zamówienia. Jak wskazuje jednak praktyka, niekiedy dochodzi do przypadków, w których wystawca gwarancji umieści w jej treści niewłaściwe przesłanki zatrzymania wadium bądź odwoła się do przepisów ustawy, które nie mają zastosowania w danym przetargu.

Czy zatem w postępowaniu prowadzonym w oparciu o nowe Pzp powołanie się na okoliczności zatrzymania wadium ze starego PZP powoduje wadliwość wadium i skutkuje odrzuceniem oferty ?

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty a możliwość wniesienia odwołania

28/06/2021

r.pr. Krzysztof Mikoda

Wielokrotnie dzieje się tak, że zamawiający, czy to wskutek samodzielnego uwzględnienia odwołania, czy też wobec nakazu zawartego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, musi unieważnić pierwotny wybór najkorzystniejszej oferty i ponowić czynność wyboru takiej oferty. Powstaje w związku z tym pytanie, czy wobec takiego ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawca sklasyfikowany na niższej pozycji w rankingu ofert będzie mógł wnieść odwołanie bez ryzyka jego odrzucenia. Odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi: to zależy, i to od wielu okoliczności.

Sprytny Zamawiający, czyli krótka historia o dyskryminacji zagranicznych wykonawców

23/06/2021

Żaklina Ossowska, LLM

Wykonawcy, mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub w których składzie konsorcjum występuje podmiot zagraniczny, mierzą się z różnymi przeciwnościami w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czasami, powodem jest zły PR wykonawców z danego kraju (bez indywidualizowania sytuacji konkretnego podmiotu), a czasami nie chodzi nawet o konkretne państwo pochodzenia, lecz o generalne preferowanie rodzimych, polskich firm. I o ile wyrabianie w konsumentach nawyków do dokonywania świadomych wyborów, poprzez promowanie takich akcji jak „Produkt Polski”, „#KupujŚwiadomie!” czy godła „Teraz Polska”, jest legalne, o tyle  wydawałoby się, że promowanie w przetargach publicznych „polskiego produktu” powinno w dość oczywisto sposób być traktowane jako rażące naruszenia polskich i unijnych przepisów reżimu PZP.

Dlaczego warto brać pod lupę przetargi prowadzone z pominięciem reżimu PZP

01/06/2021

Żaklina Ossowska, LLM

Do 31 grudnia 2020r. Zamawiający bez jakiejkolwiek kontroli kwalifikowali postępowania jako podlegające ustawie PZP lub też prowadzone na podstawie regulaminów wewnętrznych. Powyższe wynikało z faktu, że o ile Krajowa Izba Odwoławcza była uprawniona do weryfikowania przetargów ogłoszonych w reżimie PZP, o tyle nie miała kognicji do weryfikacji, czy przetarg prywatny nie powinien przypadkiem być ogłaszany jako przetarg publiczny.

Od 01.01.2021r. powyższa sytuacja uległa zmianie. Przepis art. 513 pkt 3) ustawy Pzp stanowi, że odwołanie przysługuje na zaniechanie przeprowadzenia postępowania o oddzielenie zamówienia publicznego lub zorganizowanie konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że zamawiający był do tego zobowiązany. Jeżeli więc Zamawiający naszym zdaniem błędnie ogłasza przetarg z pominięciem ustawy Pzp, to mamy prawo złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, a Izba będzie zobowiązana rozpatrzyć nasze odwołanie.

Charakter oświadczenia z art. 117 ust. 4 nowego Pzp

25/05/2021

r.pr. Krzysztof Mikoda

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych przyniosła pewne zmiany co do spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zgodnie bowiem z art. 117 ust. 2 i 3 nowego Pzp:

  1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
  2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jeśli dokumentacja projektowa ma wady, zamawiający ma dwa wyjścia

20/05/2021

r.pr. Dariusz Ziembiński

Zasada opisania przedmiotu zamówienia wynika z art. 99 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), gdzie ustawodawca kategorycznie przesądził iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Natomiast dodatkowo dla robót budowlanych wskazano w art. 103 Pzp, iż opisuje się je za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opisanie przedmiotu zamówienia było i jest  jedną z kluczowych czynności w postępowaniu. Z jednej jest uprawnieniem, a z drugiej obowiązkiem zamawiającego, który musi pamiętać o tym, aby w sposób wyczerpujący i kompleksowy przedstawić swoje wymagania, i nadto aby uczynić to z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Powyższe nabiera piramidalnego wręcz znaczenia, gdy w umowie w sprawie zamówienia publicznego przewidziano wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym.

Wybór zastępczy oferty najkorzystniejszej

12/05/2021

r.pr. Dariusz Ziembiński

Art. 263 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych reguluje procedurę ponownego badania i oceny ofert na skutek uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy lub niewniesienia zabezpieczenia.

Jednak trzeba dostrzec, że jest to przywilej zamawiającego, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Zapadnia pod wykonawcą po złożeniu nieprawdziwych informacji w postępowaniu

05/05/2021

Marek Tomasik

Przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd bądź przedstawienia informacji wprowadzających w błąd od lat budzi emocje i jest przedmiotem wielu rozpraw, artykułów i opracowań. Dzieje się tak choćby z tego względu, że wykazanie złożenia nieprawdziwych informacji przez wykonawcę co do zasady kończy się jego bezpośrednim wykluczeniem z postępowania, bez możliwości uzupełnienia i podmiany oświadczeń lub dokumentów zawierających informacje nieprawdziwe. Dawny przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 nieobowiązującej już ustawy Prawo zamówień publicznych działał de facto jak „automat” i nakazywał zamawiającym w takiej sytuacji wykluczanie wykonawców z postępowania.

Nieoczekiwanie ustawodawca w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24), zwanej dalej „nowym PZP”, przesłankę wykluczenia wykonawcy za złożenie nieprawdziwych informacji uczynił przesłanką fakultatywną. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że wykonawca powinien być z tego faktu zadowolony. Jednak nic bardziej mylnego, szczegóły nowych regulacji drastycznie pogorszyły sytuację wykonawcy.