Zaświadczenie ZUS wydane w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym