Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Opracowania

Dokument JEDZ – problemy generowane przez Formularz

05/11/2016

Wykonawcy, przez początkowy okres składania tego dokumentu powinni szczególną uwagę zwracać na część dotyczącą podstaw wykluczenia w dokumencie JEDZ w wersji zgodnej z Rozporządzeniem i w wersji przekazanej przez zamawiającego.

Pułapką w takim wypadku może okazać się automatyczne zaznaczanie odpowiedzi (tak/nie) ponieważ w zakresie przesłanek wykluczenia oba dokumenty różnią się od siebie znacząco.

Możliwość przygotowania JEDZ w różny sposób powoduje, że nie może zostać w pełni osiągnięty cel w postaci uproszczenia  procedury ubiegania się o zamówienie, poprzez wypracowanie „nawyków” po stronie wykonawców

Dokument JEDZ – problemy generowane przez zamawiających

31/10/2016

Rozporządzenie wykonawcze komisji z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w art. 1 wskazuje, że od chwili wejścia w życie krajowych środków wdrażających dyrektywę 2014/24/UE, a najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2016 r., do celów sporządzenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 59 dyrektywy 2014/24/UE, stosuje się standardowy formularz określony w załączniku 2 do tego rozporządzenia. Treść przepisu, jak i całego rozporządzenia nie pozostawia zatem wątpliwości, że zmian w tym dokumencie wprowadzać nie można.

Srogie salwy KIO w celu rozprawienia się z główną patologią działania systemu zamówień

29/10/2016

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) dosadnie stwierdziła, że zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zasadą nadrzędną i wyjątki od niej, zarówno w kontekście faktów, jak i prawa, nie mogą być interpretowane tak, aby prowadziło to do jej ograniczenia. Uprawnienie do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie może być nadużywane i stosowane jedynie do gry konkurencyjnej wykonawców, lecz ma za zadanie zapewnić im ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa ściśle w granicach jej definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

System odstraszania MŚP od skorzystania ze środków ochrony prawnej

19/10/2016

Nie ulega wątpliwości, że utrudnieniem w dostępie do sądu, jest art.  34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga. Chociaż wysokość wpisu została istotnie zmniejszona (z 5% wartości przedmiotu zamówienia (max. 5 mln. zł.) do pięciokrotności wpisu (max. 100 tys. zł.)), to jednak stało się tak ale w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W ostatnich latach jest to więc jedyny organ, który podjął jakiekolwiek kroki celem zwiększenia dostępności do sądu. Kwestia ta dotkliwie dotyka zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), o których problemie w dostępie do sądu znów zapominano w toku prac nad poprawianiem systemu zamówień publicznych w Polsce.

JEDZ, problem rozwiązywalny

13/10/2016

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej tzw. „progów unijnych” zobowiązani są składać oświadczenia w formie zgodnej ze standardowym formularzem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”). Niestety opóźnienie w transponowaniu przepisów Dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE oraz słaba kampania informacyjna spowodowały, że duża część wykonawców ma problemy z wypełnieniem tego dokumentu.

Unieważniając postępowanie zamawiający nie może zapominać o lojalności kontraktowej i procesowej

10/10/2016

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest w zasadzie równoznaczne z zobowiązaniem się zamawiającego do zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza zgodnie z ustaloną procedurą i będzie się mieścić w kwocie, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający dokonując czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak również w postępowaniu odwoławczym, nie może zachowywać się nielojalnie, gdyż automatycznie dyskryminuje jednego lub większą liczbę wykonawców, zainteresowanych udzieleniem zamówienia.

Nieskonkretyzowana przez wykonawcę treść oferty

02/10/2016

Porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, sposobem, warunkami i terminem jego realizacji, czy innymi wymaganymi SIWZ przesadza o tym, czy treść złożonej oferty odpowiada treści dokumentacji przetargowej.

Oświadczenie co do podwykonawstwa, jest brzemienne w skutkach

27/09/2016

Jeżeli wykonawca zdecyduje się na częściowe podwykonawstwo, to jest związany tym oświadczeniem, które oznacza, że pozostały zakres zamówienia musi wykonać sam, inaczej nie wykona należycie zamówienia publicznego, bowiem zamawiający nie ma obowiązku godzić na późniejszą zmianę w tym zakresie.

Określenie rozmiaru przedmiotu zamówienia umożliwia wykonawcom wycenę ryzyka

22/09/2016

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zamówienia i stosunkowego pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, to regulacje takie powinny być przejrzyste co do zakresu i czasu.  W przeciwnym razie przedmiot zamówienia staje się niejednoznaczny, może wpływać na ilość wykonawców ubiegających się o dane zamówienia, na jego wycenę, procedurę badania rażąco niskiej ceny, wreszcie na nieprzewidziane straty finansowe na etapie realizacji zamówienia.