Opracowania

Poszukiwanie informacji lub zaświadczeń u konkurencji

31/03/2017

Nadużywanie praw podmiotowych przez zamawiającego do ustalania warunków zamówienia lub opisu przedmiotu zamówienia, nie służy realizacji celów zakładanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych – otwartych na konkurencję.  Zniechęca wykonawców do uczestnictwa w takim postępowaniu, gdzie granice przedmiotu zamówienia, które przyjdzie im realizować nie zostały w sposób przewidywalny określone, a wykonawcę obarcza się nadmiernym ryzykiem niedoszacowania ceny oferty lub też zmusza się wykonawcę do poszukiwania informacji o opisie przedmiotu zamówienia lub zaświadczeń u konkurencji.

Termin składania ofert ma być odpowiedni do złożoności i rozmiarów zamówienia

22/03/2017

Celem wykonawców ubiegających się o zamówienie nie jest samo złożenie oferty, ale oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą – a więc zarówno poprawnej pod kątem zgodności z wymaganiami zamawiającego i prawidłowo wycenionej, jak i takiej, która zostanie najwyżej oceniona. Uzyskanie takiego korzystnego dla zamawiającego efektu wymaga stosownego przygotowania i właściwego czasu, dla obu stron postępowania.

Pzp nie uchwalono aby legalizować bezprawności zamawiającego

14/03/2017

Krajowa Izba Odwoławcza nie powinna dopuszczać od sytuacji, w której zasadne zarzuty względem podmiotu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pozostaną bez rozpoznania. Podobnie gdy konkurujący wykonawca wnosi dodatkowe zarzuty względem oferty odrzuconej. Trzeba w sposób szczególny podkreślić, że postępowania odwoławczego nie można prowadzić w oderwaniu od podstawowej zasady systemu zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji. Uczciwa konkurencja jest istotą działania w ramach Unii Europejskiej i do niej referują przepisy Dyrektyw zamówieniowych i przepisy krajowe dotyczące zamówień publicznych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Innymi słowy nie ma przepisów w europejskim porządku prawnym, które zwalniałyby zamawiającego czy Sąd Krajowy z przestrzegania tej zasady. Jest to też podstawowy parametr kontroli uczciwość i zgodność z prawem działań zamawiającego.

Niejasność co do rzeczywistego zakresu gwarancji

03/03/2017

Niejasne, nieostre postanowienia co do zakresu gwarancji udzielanej na podstawie umowy, stoją w sprzeczności z zasadą opisaną art. 29 ust. 1 Pzp, która i do tej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma zastosowanie.

Dobre obyczaje i odpowiedzialność wykonawcy za ceny oferowane przez podwykonawcę

22/02/2017

Niedoszacowanie wartości części zamówienia przez podwykonawcę musi być traktowane jako niestaranne działanie samego wykonawcy i w konsekwencji to tylko on odpowie za zaniżenie ceny oferty. Z istoty rzeczy każda informacja przedkładana przez wykonawcę musi być sprawdzalna przez zamawiającego, tak z punktu widzenia prawdziwości, realności, uczciwości, ale także na gruncie przestrzegania zasady dobrych obyczajów. Konkurencja w każdym przypadku ma prawo oczekiwać, że sam proces udzielenia zamówienia będzie odbywał się w sposób prawidłowy. Dlatego zamawiający ma obowiązek zawsze, na każdym etapie prowadzonego postępowania gwarantować uczciwe konkurowanie przedsiębiorców, gdyż tylko w takiej sytuacji dochowa głównej zasadzie systemu zamówień publicznych opisanej w art. 7 ust. 3 Pzp i nie narazi się też na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Treść JEDZ i ważność dokumentów w procedurze odwróconej

15/02/2017

Wykonawca w procedurze odwróconej inaczej niż poprzednio nie jest zobowiązany legitymować się posiadaniem dokumentów obrazujących stan istniejący w dniu składania ofert. W tym przypadku wykonawca na etapie składania ofert składa jedynie oświadczenie, które stanowi wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wykonawcy najpóźniej na dzień składania ofert.

Protokół odbioru to nie cyrograf

12/02/2017

Wprowadzanie do umowy postanowień, które warunkują sporządzenie lub podpisanie protokołu odbioru, a także przystąpienie do procedury odbiorowej, brakiem jakichkolwiek usterek wykonawstwa jest niezgodne z art. 647 Kodeksu cywilnego. Przepis ten statuuje podstawowe obowiązki stron umowy o roboty budowlane, do których po stronie wykonawcy należy oddanie przewidzianego w umowie obiektu, a po stronie inwestora odbiór obiektu i zapłata wynagrodzenia.

MIiB: Nowe standardy budownictwa drogowego

08/02/2017

Zmiany dotyczące m.in. zrównoważonego podziału ryzyk, samodzielności niezależnego inżyniera oraz ochrony podwykonawców będzie zawierał nowy wzór umowy na zamówienie publiczne w budownictwie drogowym.

2 lutego 2017 r. podczas konferencji prasowej minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Jerzy Szmit podsumowali efekty prac Rady Ekspertów oraz zaprezentowali elementy nowej umowy na realizację inwestycji drogowych.